Republica Moldova: imitarea dezvoltării (Recenzie)

Recenzie la monografia domnului Serafim FLOREA, „Impactul factorial asupra condiţiilor şi securităţii dezvoltării durabile (Exemplul Republicii Moldova)”, Chişinău, 2018[1].

Monografia domnului Serafim Florea, doctor în geografia umană, are următorul cuprins: Prefaţă semnată de prof. univ. dr. Mihai Patraş (USM), Cuvânt introductiv, opt capitole, Încheiere, în total – 445 pagini.

În Cuvântul introductiv dl autor a formulat scopul propus: „…de a participa la explicarea mai completă a acestor fenomene alarmante pentru republică [este vorba de un set de probleme grave, cu care se confruntă Republica Moldova – A.P.], prin intermediul examinării impactului factorial asupra dezvoltării ei” (p. 7).

În primul capitol, întitulat „Factorii dezvoltării” (p. 9 şi urm.) autorul monografiei a examinat sistemul de factori care condiţionează dezvoltarea social-economică a republicii, precum şi securitatea dezvoltării, creată de diverşi factori.

Capitolul al II-lea este întitulat „Factorii natural-geografici” (p.28-32). Autorul remarcă: „Fiind situată într-o zonă climatică temperat-continentală, R. Moldova dispune de condiţii orografice şi pedologice destul de favorabile pentru dezvoltarea agriculturii şi pentru viaţa omului…” (p. 30) şi sunt prezentate caracteristicile solurilor R. Moldova.

Capitolul III, întitulat: „Factorii economici” (p. 32 şi urm.) cuprinde studiul autorului referitor la resursele de sol şi de terenuri agricole, la resursele subsolului, resursele de apă şi la cele energetice. Un subcapitol aparte se referă la dezvoltarea regională în R. Moldova în noile condiţii economice, sociale şi politice.

Următorul capitol [4] se întitulează „Factorii sociali” (p. 102 şi urm.). Autorul a expus evoluţia proceselor demografice şi calitatea fizică, psihică şi morală a populaţiei din R. Moldova, precum şi nivelul bunăstării şi al confortului social-spiritual al populaţiei. Un subiect aparte, examinat de dl dr. Serafim FLOREA este cel al educaţiei – mediul de formare a factorului uman. Capitolul se încheie cu tema „Formarea şi manifestarea factorului uman în societate”.

Capitolul 5– „Factorii social-politici” (p. 216 şi urm.) este unul amplu, interesant, corect din punct de vedere ştiinţific. Autorul a făcut un excurs istoric al interfluviului Pruto-nistrean de la apariţia Statului Moldovenesc până în prezent, a depistat influențele negative ale diverselor incursiuni militare pe acest teritoriu şi urmările nefaste pentru economia teritoriului şi a oamenilor (este vorba de războaiele Imperiului Rus cu cel Otoman, anexarea Basarabiei la 1812, recucerirea Basarabiei la 1940, apoi la 1944). Autorul consideră că statul Republica Moldova este unul artificial, neviabil, incapabil în mod independent să rezolve un şir de probleme acute, cu care se confruntă societatea noastră şi că soluţia cea mai potrivită este Unirea Republicii Moldova cu România.

O temă deosebit de actuală, ridicată de autor, este cea legată de factorul politic, ca activează în R. Moldova, de la proclamarea Independenţei de Stat până în prezent. Autorul prezintă corect nu doar partidele politice, ci şi pe liderii acestora, cu plusurile, dar şi cu slăbiciunile lor.

Următorul capitol este întitulat „Factorii relaţiilor multilaterale externe” (p. 291 şi urm.). Autorul a prezentat o analiză pertinentă a relaţiilor comerciale ale R. Moldova, a expus subiectul referitor la investiţiile străine, precum şi locul şi rolul diasporei moldoveneşti în economia R. Moldova.

Penultimul capitol se întitulează „Factorii de mediu”. Este examinat rolul factorilor de mediu: bunăstarea solurilor, apelor, a faunei, biodiversităţii, aerului etc., precum şi calamităţile naturale (secetele, inundaţiile, căderile de grindină, vânturile puternice etc.

Ultimul capitol al lucrării – „Factorii corectitudinii în dezvoltare”. Autorul monografiei examinează şi expune un şir de factori, ce influențează dezvoltarea economică (factorul timp. Factorul motivaţiilor etc.)

În Încheiere autorul a tras concluziile, bazate pe analiza profundă, realizată în monografie. Dl dr. Serafim Florea a evidenţiat o serie de insecurităţi ce nu permit şi nu vor permite o dezvoltare cât de cât normală a republicii în viitorul apropiat şi a celui îndepărtat (insecuritatea factorilor natural-geografici, insecurităţi economice, insecurităţi sociale etc.). Vom cita din blocul de Insecurităţi sociale: „…admiterea lipsei informaţiei despre calitatea multor produse alimentare şi băuturi din reţeaua comercială şi realizate în pieţe, la tarabă, a informaţiei despre calitatea apei potabile din fântâni, izvoare, realizată în reţeaua comercială, a apei utilizate pentru adăparea animalelor şi păsărilor domestice, fapte care se răsfrâng asupra scăderii sănătăţii populaţiei prin consumul produselor animaliere de origine animală de calitate joasă” (p. 441).

Citind lucrarea am constatat că dr. Serafim Florea a realizat un studiu monografic deosebit de importat pentru specialiştii din R. Moldova, dar şi pentru publicul larg de cititori. Cartea este bazată pe documentări serioase, realizate pe parcursul unui timp îndelungat (asta poate fi demonstrat pe baza notelor de la subsolul paginilor, bibliografia folosită fiind amplă, diversă); presa timpului de asemenea este folosită cu acurateţe.

În concluzie: recomand cu căldură pentru lectură aprofundată monografia domnului dr. Serafim Florea, fiind convins că va fi de un real folos cititorilor din R. Moldova, România etc.

anatol_petrencu@yahoo.com


[1] Serafim Florea. Impactul factorial asupra condiţiilor şi securităţii dezvoltării durabile (Exemplul Republicii Moldova), Chişinău, Editura „Tehnica-Info”, 2018, 445 p.

 

Comentariile nu sunt permise.