Profesorul Ion Şişcanu – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 5 iunie 2019, în urma deciziei membrilor Senatului Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, colegului nostru, profesorului Ion Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa.

În Sala de festivităţi a Universităţii, în prezenţa unui public numeros (profesori, studenţi, prieteni ai domnului profesor) doamna Ludmila Chiciuc a prezentat Laudatio.

 Cu permisiunea autoarei, lector universitar Ludmila Chiciuc, publicăm în continuare textul Laudatio, expus de doamna lector în şedinţa festivă:

„Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, – a spus doamna Ludmila Chiciuc, – are deosebita plăcere şi onoare de a oferi astăzi titlul de Doctor Honoris Causa unei personalităţi ştiinţifice cu o contribuţie enormă în domeniul ştiinţei istorice şi unui eminent cadru didactic universitar, promotor consecvent şi inspirat al ideii de modernizare şi reformă în învăţământul universitar  din Republica Moldova și din spaţiul educaţional european – profesorului şi omului de ştiinţă Ion Șișcanu, primul rector al Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul (1999-2006),  șef al Departamentului cercetare-dezvoltare al Ministerului Educației și Ştiinței (1999) și Ministru adjunct în cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova (august 2015-februarie 2016), director-adjunct al Institutului de Istorie al AȘM (2013-2015) și șef Secție Istorie contemporană a Institutului de Istorie (2016 – prezent), posesor a multor titluri didactice şi ştiinţifice, precum şi diverselor distincţii de stat.

Ca formaţie academică, profesorul universitar şi cercetătorul științific, Ion Șișcanu a urmat un traseu bine stabilit, gândit şi realizat cu consecvenţă: studiile preuniversitare le-a absolvit în satul natal Măcărești din raionul Ungheni, de unde  a pornit spre înalte studii la Chișinău și Moscova. Instruirea universitară a urmat-o la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău. După absolvirea facultății a continuat studiile doctorale în domeniu, la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Moscova pe care le-a finisat în anul 1981 cu elaborarea tezei de doctorat și obținerea diplomei de doctor în științe istorice. În perioada anilor  1991-1995 a urmat formarea postdoctorală în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei care s-a încheiat cu elaborarea tezei de doctor habilitat cu tema „Basarabia în contextul relațiilor sovieto-române, 1940” (consultant șt. prof. univ., dr.-hab., Alexandru Moșanu, membru de onoare al Academiei Române, fost președinte al parlamentului RM). În urma susținerii cu succes a tezei Ion Şişcanu obține diploma de doctor habilitat în istorie.

Un traseu similar, parcurgând toate treptele de la asistent la profesor universitar, a urmat și în cariera profesională didactică. Întrând, după absolvirea facultății, în corpul didactic al Institutului Politehnic din Chișinău va deține postul de asistent în anii 1976-1978, iar după obținerea gradului științific de doctor în științe, va avansa în aceeași instituție în posturile de lector, lector superior și conferențiar universitar (1982-1988). Din anul 1988, istoricul Ion Șișcanu se încadrează în activitatea de cercetare științifică instituționalizată, însă nu va abandona total activitatea didactică universitară, continuând să profeseze în anii 1990-1991 în Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău în postul de conferențiar și din iulie 1999 în Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, în postul de profesor universitar. În aceiași perioadă de după iunie 1999 și până în prezent este profesor asociat în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Preocupat de formarea profesională continuă și interesat de experiența înaintașă occidentală din domeniul învățământului superior, profesorul Ion Șișcanu a urmat în perioada octombrie-noiembrie 2003 stagiul la Departamentul de Stat al SUA, în cadrul programului „Administrarea Învăţământului Superior în SUA”. A împărtășit experiența profesională didactică în mai multe Universități din România, între care și prestigioasele instituții: Universitatea „A.I. Cuza” din Iași și Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca.

Activitatea de cercetător științific a dlui Ion Șișcanu s-a desfășurat cu precădere și continuă să se desfășoare în cadrul Institutului de Istorie. Aria preocupărilor sale științifice cuprinde mai multe direcții ale cercetării istoriei românilor și istoriei universale contemporane, precum: Basarabia în cadrul relațiilor româno-sovietice (1918-1947); Formarea RASSM și RSSM; Foametea și colectivizarea în RSS Moldovenească; Primul Război Mondial; Țările Baltice în cadrul politicii externe a URSS (1918-1940);  Încheierea și aplicarea Pactului Molotov-Ribbentrop; Sovietizarea Teritoriilor ocupate de URSS în anii1939-1940; Formarea și evoluția Blocului Comunist.

Cercetătorul Ion Șișcanu este autorul a unui număr impresionant de lucrări științifice între care 10 lucrări științifice de sinteză și a 52 de articole științifice de analiză și sinteză, publicate în reviste științifice importante din Republica Moldova, România și Federația Rusă.

Conștientizând importanța izvoarelor în cercetarea istorică, profesorul Ion Șișcanu a identificat în arhive, a selectat și publicat diverse colecții de documente inedite privind problemele complexe în istoria contemporană a românilor, în special, a românilor de la est de Prut. Sunt de menționat aici volumele „Crestomație la istoria contemporană a românilor”, „Foametea în Moldova în anii 1946-1947” (în limba rusă), „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia”, „Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească”, „Basarabia, mărturii documentare (1812-2012)”.

În 1991, profesorul Ion Şişcanu a descoperit în arhivele din Moscova, a studiat și a publicat un set de materiale și documente care au schimbat radical viziunea științei istorice asupra relațiilor sovieto-române din anii 1939-1940. Avem în vedere documentele din arhivele fostei Armate Sovietice, publicarea cărora a făcut posibilă reconstituirea adevărului istoric despre evenimentele derulate în vara anului 1940 între Nistru și Prut. În același an, Ion Șișcanu s-a numărat printre organizatorii Conferinței științifice internaționale de la Chișinău cu tema „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru Basarabia”, publicând, cu acest prilej (în limbile română, engleză, franceză și rusă) colecția de documente inedite cu același titlu și prezentând o comunicare ce  a fost publicată în mai multe reviste de peste hotare. Cercetările sale asupra acestui subiect s-au finalizat cu publicarea, în 1993, a monografiei „Raptul Basarabiei, 1940”, editată în tiraj de 35000 de exemplare. Cu unele precizări, noi date și concluzii, această monografie a fost publicată și în limba rusă. Lucrarea a fost retipărită la Editura „Libertas”, Ploiești, cu prilejul Cursurilor de vară din perioada 19-24 august 2012 ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, România.

În anul 1994, a publicat monografia „Desțărănirea bolșevică în Basarabia”, lucrare înalt apreciată în diverse recenzii ale specialiștilor din Republica Moldova și România. Meritul lucrării l-a constituit formularea unei viziuni noi, irecuzabilă până în prezent, privind ritmurile și specificul colectivizării gospodăriilor țărănești din Basarabia și al represiunilor în masă din anii 1940, 1944- 1949. În același timp, Ion Șișcanu a continuat cercetările în arhivele din Rusia și România, studiind aspecte necunoscute ale relațiilor sovieto-române din 1940. În 1995, după publicarea mai multor studii în revistele de specialitate de la Chișinău, Iași, București, a editat monografia „Uniunea Sovietică – România. Tratative în cadrul comisiilor mixte, 1940”, în care elucidează negocierile sovieto-române de la Odessa și de la Moscova din anul 1940 privind problemele generate de ocuparea teritoriilor românești de către U.R.S.S. și, mai ales, chestiunea frontierei între cele două țări.

O realizare științifică importantă a lui Ion Șișcanu a fost contribuția sa la editarea în 1998 a volumului „Istoria Basarabiei din cele mai vechi timpuri până în 1998”, (actualizată și reeditată în 2003), coordonat de profesorul Ioan Scurtu. După o serie de articole și studii pe diverse teme, în 1999 Ion Şişcanu a publicat monografia „Împotmoliți în tranziție”, în care sunt abordate problemele complexe și complicate ale evoluției Republicii Moldova în anii 1991-1999.

În perioada aflării sale la Cahul, Ion Șișcanu a cumulat activitatea profesorală și de conducător al instituției cu activitatea de cercetare științifică. Astfel, în perioada de referință (1999-2015) domnia sa a reușit să elaboreze și să publice mai multe lucrări științifice și didactice, între care: în anul 2001, urmare a colaborării cu un colectiv de autori, a publicat „Istoria contemporană a Românilor. Epoca contemporană”, manual pentru clasa a XII-a. Manualul a fost aprobat de  Ministerul Educației al Republicii Moldova; în același an (2001), cu anumite precizări și materiale suplimentare, împreună cu alți cercetători, a publicat, în limba rusă, volumul „Istoria Basarabiei”; în anul 2004 a publicat (în coautorat) colecția de materiale de arhivă, suplimentate cu un studiu extins despre originile „moldovenismului primitiv” și consecințele acestuia la etapa actuală, întitulată „Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească”; în anul 2007, a publicat lucrarea „Basarabia în contextul relațiilor sovieto-române, 1940”, valorificând importante documente de arhivă, multe din ele inedite și prezentând o abordare nouă a locului Basarabiei în cadrul pretențiilor sovietice față de România, atât în perioada 23 august 1939- 28 iunie 1940, cât și, mai ales, după stabilirea „de facto” a graniței sovietice pe Prut și pe Dunăre. Atenției specialiștilor, tuturor persoanelor interesate de istoria contemporană a românilor, și, mai ales, studenților de la specialitatea Istorie, le-a fost  prezentată derularea tratativelor sovieto-române de la Moscova, din toamna anului 1940, și elucidat, prin argumente documentare, procesul de stabilire a frontierei între România și Uniunea Sovietică, în Bucovina și pe teritoriul județului Dorohoi. Respectarea cu fidelitate a principiului obiectivității în istorie și prioritatea argumentului documentar au permis autorului, Ion Șișcanu să demonstreze că, în realitate, urmările raptului teritorial, efectuat de URSS, au fost cu totul altele decât au fost arătate în istoriografia  sovietică; în anul 2012, în contextul activităților de comemorare a raptului Basarabiei de la 1812, împreună cu istoricul Ion Negrei, a publicat lucrarea „Basarabia. Mărturii documentare (1812-2012). Selecție de documente și studii”;  în anul 2014, a publicat lucrarea „Recuperarea adevărului istoric – o sarcină mereu actuală (Studii de istorie contemporană)”, care însumează studii ce se referă la diverse probleme ale istoriei contemporane a românilor și la unele probleme de istorie universală contemporană. Prin această lucrare autorul propune tuturor celor interesați de istoria contemporană, un spectru extins de subiecte, începând cu formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești (octombrie 1924), continuând cu expunerea consecințelor dramatice ale cotropirii Basarabiei de către URSS ( iunie 1940) și crearea, la Moscova, a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (2 august 1940), trecând ulterior la specificarea consecințelor foametei din RSSM (1946 –1947), ajungând la subiecte de istorie curentă, precum destrămarea Uniunii Sovietice și proclamarea independenței Republicii Moldova, procesele anevoioase și contradictorii de reformare a societății postcomuniste, dezvăluind, totodată și eforturile Federației Ruse de menținere a noului stat independent în aria intereselor sale geopolitice. În anul 2015 cercetătorul Ion Șișcanu și-a adus contribuția la apariția lucrării O istorie a Basarabiei, (Chișinău, editura Serebia) în care a inserat capitolul: Evoluția vieții politice în RSS Moldovenească.

Toate studiile istoricului Ion Șișcanu, grupate în două compartimente, primul din care se referă la varii aspecte ale istoriei contemporane a românilor, cel de-al doilea tratând o seamă de probleme privind istoria universală contemporană, pornesc de la preocuparea constantă și fidelă a autorului față de complicata problemă a reevaluării, regândirii și rescrierii istoriei naționale, adevărul istoric constituind, așa cum pe bună dreptate afirmă prof. Ion Șișcanu, „o exigență mereu actuală”. 

Preocupat constant de recuperarea adevărului istoric, istoricul Ion Șișcanu, a participat la (și a organizat) diverse manifestări cu caracter științific: zeci de conferințe naționale și internaționale, simpozioane tematice, mese rotunde, ateliere de dezbateri, etc.,  prezentând comunicări și având intervenții importante cu privire la problemele abordate, evidențiind rolul științei istorice în realitatea socială și în paradigma educațională contemporană.

Simultan cu activitatea de cercetare, Ion Șișcanu desfășoară o activitate vastă editorial-redacțională, fondând și redactând importante reviste de specialitate, recenzând multiple și diverse monografii, articole și materiale științifice, în calitate de membru al colegiilor de redacție sau de referent și expert în domeniu.

Menționăm aici activitatea de redactor şef al revistei „Arena Politicii” (1996-1998); redactor-şef al revistei „Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul, Republica Moldova, ISSN 1857-2723; membru al colegiilor științifice și de redacţie ale revistelor istorice: „Destin românesc”, „Cugetul”, „Revista de Istorie a Moldovei”, „Analele Universităţii „B.P. Hasdeu” din Cahul”; membru al colegiului ştiinţific al revistei „Danubius”, revista Muzeului de Istorie Galaţi. Este și acesta un mod de a recunoaște prestația științifică a istoricului. Recunoaşterea internaţională a prestigioasei sale activităţi ştiinţifice și profesorale se materializează prin invitația  de participare și calitatea de moderator la diverse reuniuni științifice în afara țării noastre, la congresele istoricilor români care au avut loc la Cluj (2016) și Iași (2018).

Conștient de importanța activității spre prosperarea comunității științifice, Ion Șișcanu participă activ la realizare diverselor proiecte naționale și internaționale. În 1998 a luat parte la elaborarea și realizarea  proiectului „Istoria Basarabiei”, coordonat de prof. Ioan Scurtu, iar în 1997 și 1998 a participant în proiectele anuale de realizare a raportului național „Dezvoltarea umană în Republica Moldova”, contractate de PNUD. În 1999-2000 a elaborat și a condus realizarea „Republica Moldova între anii 1991-1998: abordare istorică; contractat la Fundația „Soros – Moldova”. În 2006 a elaborat, condus și realizat proiectul „Managementul calității în învățământul superior”, finanțat de Comisia Europeană.

La etapa actuală, Ion Șișcanu gestionează proiectul Paradigme civilizaționale în spațiul istoric al Republicii Moldova în epoca contemporană  (1918-2018).

Meritele deosebite în promovarea adevărului științific și contribuția esențială la dezvoltarea relațiilor dintre comunitățile academice și universitare, în activitatea metodico-didactică și științifică prodigioasă, au fost apreciate prin conferirea remarcabilului cercetător și profesor universitar, Ion Șișcanu, a înaltelor distincții precum: Diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova, Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova și Diploma de merit a Academiei de Științe a Moldovei. Cercetările prof. Ion Șișcanu în domeniul istoriei contemporane a românilor, a relațiilor româno-sovietice și a situației românilor de la Est de Prut sub regimul sovietic, au fost distinse cu Premiul Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei (1993), cu Ordinul Național al României „Pentru Merit” în gradul de Comandor (2000), iar la finele anului 2010, prin decret prezidențial, în semn de profundă gratitudine pentru meritele deosebite în promovarea adevărului istoric și a valorilor naționale, pentru contribuție substanțială la dezvoltarea relațiilor dintre comunitățile academice și universitare și activitate metodico-didactică și științifică prodigioasă, i-a fost conferit „Ordinul de Onoare”.

Cercetătorul și profesorul universitar, Ion Șișcanu, este o personalitate de valoare, cu prestație deosebită în serviciul profesat și cu mare dăruire de sine, care se bucură de stimă și notorietate publică, datorită nu doar eforturilor pertinente și rezultatelor merituoase ale activității sale științifico-didactice, dar și grație verticalității sale de cetățean, apărător al adevărului istoric, a valorilor democratice și naționale. Profesorul universitar, doctor habilitat în științe istorice, Ion Șișcanu, a fost confirmat de Consiliul de Miniștri al Republicii Moldova, prin Hotărârea nr.613 din 1 iulie 1999, în funcția de rector al primei instituții de învățământ superior de stat din sudul țării, apreciind înalt abilitățile organizatorice, competența și capacitatea de muncă pe care le-a demonstrat cu prisosință în cariera sa profesională. Promotor consecvent şi inspirat al ideii de îmbunătățire prin schimbare și modernizare a învăţământului universitar  din Republica Moldova, rectorul Ion Șișcanu și-a adus contribuția la elaborarea documentelor reglatorii privind activitatea Universității și la organizarea procesului educațional instituțional în baza standardelor și recomandărilor Procesului Bologna, asigurând promovarea cu succes, în anul 2006 a acreditării academice a programelor de studii pentru specialitățile ghidate de catedrele Universității.

O preocupare permanentă a lui Ion Șișcanu, în calitate de conducător al instituției, a fost formarea corpului didactico-științific universitar. În acest scop s-a ocupat de selectarea cadrelor, a făcut demersurile necesare și a obținut locuri pentru studii de doctorat cu destinație specială, a coordonat personal elaborarea și susținerea tezelor de doctorat de către angajații Universității de Stat din Cahul, a încurajat tinerii cercetători să persevereze în domeniu și s-a prezentat, prin exemplul personal, drept model de savant cercetător. Dl Ion Șișcanu a inițiat principalele ediții publicistice continue ale Universității: Analele științifice ale USC și Buletinul științific al USC, prin care s-a oferit spațiul necesar pentru publicarea rezultatelor cercetărilor științifice și studiilor elaborate de către titularii universității și în paginile cărora a publicat valoroase studii științifice, încurajând, prin exemplul personal, interesul și atenția personalului didactic universitar pentru cercetare științifică, pentru seriozitatea și corectitudinea scrisului academic. Ion Șișcanu a înființat și a condus, mai mulți ani, Catedra de Istorie (ulterior Istorie și Științe Sociale, astăzi Departamentul Istorie și Teoria Educației) în cadrul căreia a optat și a reușit să organizeze studiul problemelor de istorie locală/regională. Pe parcursul anilor de activitate la Catedră, profesorul Ion Șișcanu, s-a remarcat prin spirit organizator și consecvență în atingerea scopurilor propuse, a atras proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională (Programul HESP al Fundației Soros-Moldova; Proiectul 159338-TEMPUS-SMHES Higher Education Sistem Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness (HESDeSPI) „Dezvoltarea sistemului învăţământului superior pentru îmbunătăţirea parteneriatului social şi a competitivităţii ştiinţelor umanitare” în cadrul  Programului TEMPUS IV  HESDeSPI;  Programul de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar–comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” cu realizarea cercetărilor în raioanele de sud ale Republicii Moldova, etc.), sporind, astfel vizibilitatea externă a catedrei și instituției.

Colectivul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, prin intermediul reprezentanţilor săi în Senatul instituţiei a înaintat candidatura dlui Ion Șișcanu pentru a i se conferi titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul. Motivele acestei decizii se întemeiază pe prodigioasa şi vasta dumnealui activitate care a adus un aport esenţial în dezvoltarea învăţământului superior din Republica Moldova, în progresul ştiinţei naţionale şi a contribuit în mod deosebit la înființarea, consolidarea și la prosperarea tinerei noastre instituţii.

Apreciind performanţele ştiinţifice, activitatea profesorală  şi succesele obţinute în direcţia modernizării şi reformării învățământului naţional, exprimând recunoştinţă pentru contribuția adusă prosperării  instituției noastre, Senatul Universităţii prin decizia sa din 18 aprilie 2019, conferă titlul onorific de  Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi diploma”.

În încheierea, doamna Ludmila Chiciuc a spus: „Stimate dle Ion Șișcanu, Vă dorim multă sănătate, realizări continue în domeniul profesat şi în viaţa personală şi sperăm că în continuare colaborarea Dvs. cu Universitatea de Stat din Cahul va menţine caracterul prodigios afirmat deja, întru dezvoltarea învăţământului superior naţional și celui superior din or. Cahul. Vă mulțumim pentru munca Dvs., pentru sprijinul și îndrumările acordate profesorilor Universității noastre și avem încrederea că veți continua să faceți acest lucru pentru colectivul Universității”.

După discursul Laudatio rectorul Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, prof. univ., dr.-hab. Andrei Popa i-a înmânat profesorului Ion Şişcanu Diploma de Doctor Honoris Causa şi însemnele speciale.

A urmat un discurs de răspuns al profesorului Ion Şişcanu – o interesantă expunere a istoriei Basarabiei cu momente ce au efecte nocive până în prezent.

Felicităm călduros pe prietenul, profesorul Ion Şişcanu cu această distincţie deosebită, urându-i sănătate şi noi realizări în cercetarea istoriei.

anatol_petrencu@yahoo.com

10.06.2019

 

 

 

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva