Programul şi Statutul Masei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) „Reîntregirea” (proiecte)

Stimaţi prieteni,

Din aprilie 2019, în Chişinău, activează Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea”, la care participă profesori universitari, cercetători ştiinţifici, scriitori, specialişti din diverse domenii, oameni de diverse vârste şi opinii ideologice.

În 2019 am depus eforturi pentru unirea forţelor autointitulate „unioniste”, în special – am insistat asupra alegerii şi susţinerii unui singur pretendent al populaţiei băştinaşe din municipiul Chişinău la postul de primar general al Municipiului. Dar eforturile noastre au fost zădarnice. Victoria a obţinut-o socialistul Ion Ceban, alături şi împreună cu Igor Dodon – promotor al intereselor FR în RM.

Noi, membrii permanenţi ai MRSP, am constatat că pe fundalul ciorovăielilor interminabile între numiţii „unionişti”, forţele străine, ostile Neamului nostru românesc, promovează politici de îndoctrinare antiromânească (anti-moldovenească), de denigrare a istoriei şi culturii noastre multimilenare, de rusificare şi de subminare a independenţei de stat a RM. Iar eforturile de stăvilire a acestor politici sunt minore.

Iată de ce noi, un grup de intelectuali, am decis să constituim o organizaţie non-guvernamentală, asemenea „Astrei” româneşti antebelice (sau de felul Societăţii „Ştiinţa” din perioada comunistă; mesajul fiind altul, bineînţeles!), care va promova politici de revigorare, întărire, apărare a identităţii naţionale româneşti, de cercetare şi promovare a istoriei românilor, de combatere a falsurilor de orice fel şi de unde ar fi venit ele. Vrem să întărim societatea noastră, bazată pe valorile poporului nostru multimilenar, al credinţei noastre străbune (nu vom neglija opțiunea concetăţenilor noştri de alte confesiuni religioase), astfel vom contribui la întărirea celui de-al doilea stat românesc – RM.

MRSP va activa pe principiile unei FRĂŢII, având ca slogan: „Hai să dăm mână cu mână, / Cei cu inima română, / Să-nvârtim hora frăţiei, / Pe pământul României!” (Vasile Alecsandri), iar spiritul, pe care îl vom respecta în cadrul MRSP, a fost expus de înaintaşul nostru Nicolae Bălcescu: „Frăţia e o simţire a inimii, care ne face pe toţi a avea aceleaşi bucurii şi dureri, ca şi cum oamenii ar fi numai unul”.

Pe parcursul activităţii MRSP, la una din şedinţe, a fost ales Comitetul de Conducere al MRSP: istoricul Ion NEGREI, scriitorul Grigore GRIGORESCU, activiştii civici Vasile NĂSTASE (secretar general al MRSP), Pavel MIHAILOV, Aurelia FELEA, istoric, dl director Boris VOLOSATÂI, istoricul Gheorghe ŞALARU (ex-ministru, Cimişlia), agronomul Gheorghe SÂRBU (Hânceşti), Vasile COSTIUC, liderul partidului „Democraţia Acasă” şi subsemnatul, prof, univ., dr. hab., Anatol PETRENCU. Este organul colectiv de conducerea al MRSP.

Scriem toate acestea pentru că deseori la şedinţele MRSP vin anumite persoane care consideră că pot interveni verbal oricând vor ele şi pot cere lucruri pe care noi ni le-am propus să le facem (marşuri, mitinguri, „uniri” etc.)

Ştim: activăm într-un spaţiu, unde lumea nu e deprinsă cu respectarea disciplinei, în care lumea este puţin avană şi anarhică. Tocmai de aceea, pentru a reuşi, noi suntem obligaţi să respectăm disciplina, impusă de Statutul şi regulamentele, pe care noi înşine le vom redacta şi aproba în cel mai scurt timp.

În încheiere, facem apel către patrioţii acestui Neam, către toţi cei ce simt româneşte, care vor şi pot să contribuie la realizarea Programului propus, să facă cunoştinţă cu proiectele de Program şi Statul ale MRSP, să adere la MRSP, adresându-se la unul din membrii Comitetului de Conducere. 

PROIECT

PROGRAMUL

Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea”

Preambul

Statul Republica Moldova şi-a proclamat Independenţa politică la 27 august 1991, neatârnarea faţă de fosta URSS şi de succesoarea de drept a acesteia, Federaţia Rusă, şi a declarat că va reveni la valorile naţionale ale populaţiei majoritare, va promova politici de decomunizare şi desovietizare a societăţii noastre.

La scurgerea a circa două decenii de la proclamarea Independenţei constatăm că au fost înregistrate anumite realizări în domeniul decomunizării şi revenirii la valorile noastre naţionale şi europene. Cu toate acestea, Republica Moldova rămâne în continuare un stat şi o societate cu o moştenire, provenită din politica şi ideologia comunisto-sovietică. Tranziţia RM de la totalitarismul comunist la democraţia autentică şi la valorile noastre naţionale se dovedeşte a fi una lungă, cu anumite progrese, dar şi regrese regretabile. Până în prezent, în Republica Moldova nu avem o economie viabilă, un sistem de drept de tip european, administraţia comite abuzuri criminale; la noi rămân în continuare, denumiri de localităţi, de străzi, de instituţii etc. care poartă nume de personalităţi bolşevice sau denumiri, legate de evenimente din trecutul totalitar comunist, până în prezent sunt promovate idei şi concepţii denaturate, referitoare la istoria noastră naţională, la cultura şi spiritualitatea poporului nostru, dar şi a altor popoare.

Pe acest fundal deplorabil, constatăm că autorităţile Statului Republica Moldova au făcut prea puţin sau nimic pentru a promova istoria Neamului, simbolica istorică naţională, pentru a înveşnici memoria victimelor regimului comunist de ocupaţie (a celor deportaţi în Siberia, ucişi prin înfometare, supuşi experimentelor psihiatrice etc.). În pofida faptului că Constituţia R. Moldova stipulează că „nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului” (art. 5, p. 2), observăm, totuşi, că din partea unor formaţiuni politice se depun eforturi pentru a impune societăţii viziunile lor, în special cea a moldovenismul pro-rusesc, mitul „Marelui război pentru apărarea Patriei”, „regimentul invincibil”, panglica bicoloră „Sfântul Gheorghe” etc.). Mulţi ani la rând oficialii Republicii Moldova susţin deschis anumite date istorice, neglijând alte aspecte ale acestora, data de 9 mai fiind emblematică în acest sens.

De la începutul anului 2017, observăm o ofensivă fără precedent a limbii ruse în spaţiul public din Republica Moldova. Tot mai des apar mesaje publicitare sau de informare a cetăţenilor doar în limba rusă şi cu simbolica rusească (tricolorul FR). Emisiunile posturilor de TV şi Radio, ce emit pe teritoriul R. Moldova în limba rusă, nu traduc textele în limba română. Tot mai frecvent băştinaşii sunt forţaţi să vorbească limba rusă aici, în RM. Şi exemplele pot continua.

Observăm în ultimul timp cum conducerea RM, constituită la sfârşitul anului 2019 din persoane devotate Kremlinului, cedează tot mai mult şi mai mult altor interese decât celor ale cetăţenilor noştri. În acelaşi timp problema fundamentală a poporului nostru – REÎNTREGIREA naţională – este compromisă de diverse persoane.

Mai mult ca oricând, astăzi principala sarcină a românilor moldoveni a devenit păstrarea identităţii lor naţionale.

Pe de altă parte constatăm că în RM circa 25-30 % de respondenţi pledează pentru Unirea RM cu România, iar alţi circa 800 000 de cetăţeni ai RM posedă şi paşapoarte româneşti, adică sunt cetăţeni ai Uniunii Europene. Până în prezent aceşti oameni nu au reprezentanţii lor clar evidenţiaţi în organele alese (parlament, municipii, consilii locale, primării etc.). Una din cauzele acestei stări deplorabile de lucruri se regăseşte în mulţimea de partide politice, autoproclamate „unioniste”, dar care nu se pot uni ele între ele pentru realizarea scopului nostru naţional suprem – REÎNTREGIREA ţării.

Ţinând cont de cele de mai sus, precum şi de prevederea constituţională prin care „Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase” (art. 10, p. 2), noi, subsemnaţii, în calitate de membri permanenţi ai MRSP (Grup de iniţiativă), declarăm constituirea Masei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP) cu următorul Program în care ne propunem:

ü  Să studiem şi să promovăm spiritualitatea, cultura, istoria, limba şi literatura românilor, precum şi cultura şi istoria altor popoare;

ü  Să ocrotim Limba Română corectă, s-o promovăm în spaţiul public, în învăţământ, în familie etc.;

ü  Să apărăm adevărul istoric, să demascăm şi să criticăm falsificatorii de tot felul, de oriunde ar veni acestea;

ü  Să desfășurăm dispute libere, respectând pluralismul opiniilor şi ideilor;

ü  Să punem în valoare personalităţile marcante ale poporului nostru; să comemorăm victimele regimului comunist de ocupaţie (pe cei căzuţi în războaie, deportaţi, înfometaţi); să colectăm, sistematizăm şi să difuzăm materiale provenite de la martorii oculari ai evenimentelor din perioada războaielor, foametei, deportărilor şi colectivizării forţate; să acordăm ajutor organelor de resort în evidenţierea şi ocrotirea monumentelor de cultură şi istorie naţională; să elucidăm aspectele economice, politice şi culturale din istoria Republicii Moldova în perioada regimului de ocupaţie sovietic;

ü  Să studiem procesele actuale, desfăşurate în RM, în toate domeniile, inclusiv în cel economic, relaţii externe etc.

ü  Să contribuim la educarea cetăţenilor Republicii Moldova în spiritul dragostei faţă de Ţară şi de Neamul Românesc, să depunem eforturi în vederea formării şi consolidării conştiinţei naţionale, să promovăm spiritul de unitate a tuturor românilor din RM, indiferent de concepţiile lor ideologice (social-democrate, liberale, monarhiste etc., indiferent de confesiunile religioase),  să favorizăm consolidarea unităţii identitare a românilor pe baza unor acţiuni şi programe publice, manifestări politice şi culturale etc., scopul final fiind constituirea UNEI SINGURE FORŢE ce va putea realiza, în perspectivă, REÎNTREGIREA NEAMULUI NOSTRU prin UNIREA legitimă, pe baza Constituţiei RM, a prevederilor legale, adică prin UNIREA RM în frontierele ei actuale, cu România.

ü  Să scoatem în relief rolul Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii Catolice, a altor culte religioase, în istoria Neamului Românesc, să susţinem şi promovăm valorile religios-spirituale ale românilor.

Sarcinile imediat următoare ale MRSP „Reîntregirea” sunt:

ü  Să constituim organizaţii primare ale MRSP în toate localităţile RM;

ü  Să organizăm lunar adunări tematice cu participarea membrilor şi simpatizanţilor MRSP, precum şi simpozioane ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, mese rotunde, cursuri de vară şi tabere de studiu, şedinţe solemne de omagiere, alte acţiuni cu caracter ştiinţifico-didactic şi social-cultural, care se încadrează în realizarea scopului fundamental al MRSP – Reîntregirea Neamului Românesc;

ü  Să mobilizăm opinia publică în vederea realizării sarcinilor statutare prin intermediul mijloacelor de informare în masă, prin demonstrarea filmelor documentare, prin publicare documentelor, buletinelor, cărţilor, broşurilor şi materialelor tematice, să întreprindem alte acţiuni ce nu contravin legii;

ü  Să contribuim la lărgirea cercului celor ce studiază şi se interesează de trecutul istoric al romanilor, de istoria Republicii Moldova, de perspectivele RM în cadrul României întregite, în familia popoarelor libere din Uniunea Europeană şi în cadrul Alianţei Nord-atlantice (NATO);

ü să stabilim şi să întărim legăturile de colaborare şi fraţietate cu organizaţii similare din România, precum şi cu asociaţii ale românilor, aflaţi în afara frontierelor actuale ale României;

ü  Să admitem noi membri în MRSP şi să întărim organizaţiile noastre locale;

ü  Să pregătim pentru publicare şi editare materiale informative şi tematice vizând problemele organizării şi activităţii MRSP.

Proiect

Statutul

MRSP „Reîntregirea”

1. Dispoziţii generale

1. Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP) este o organizaţie obştească neguvernamentală, neafiliată partidelor politice, constituită pe bază benevolă, care, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul Statut, desfăşoară o activitate ştiinţifică, social-culturală, metodico-didactică, educaţională şi editorială.

2. MRSP îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, pe o durată nelimitată.

3. MRSP îşi poate desfăşura activitatea în colaborare cu organizaţii de stat şi cele publice, cu asociaţii obşteşti, din RM şi de peste hotarele RM, ale căror scopuri sunt identice cu cele ale MRSP.

4. MRSP este în drept să posede mijloace mass-media proprii (buletine informative, ziare, reviste, site-uri şi bloguri etc.) şi să difuzeze informaţii privind scopurile şi activitatea sa.

5. MRSP îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune deplină.

6. MRSP este persoană juridică, dispune de cont bancar, în modul stabilit de lege, are ştampilă, foaie cu antet şi simbolică proprie. Pe parcursul timpului pot interveni schimbări în forma de organizare şi denumire a MRSP, despre ce vor fi anunţate organele în drept.

7. Sediul MRSP se află în Municipiul Chişinău, str…..

2. Scopul şi sarcinile MRSP

Scopul fundamental al MRSP este păstrarea identităţii naţionale româneşti, a Neamului Românesc, băştinaş, în Republica Moldova.

Sarcinile MRSP sunt studierea, promovarea şi apărarea spiritualităţii noastre, a istoriei, limbii şi culturii românilor, păstrarea memoriei corecte colective (mai detaliat vezi Programul MRSP „Reîntregirea”.

3. Membrii MRSP, drepturile şi obligaţiile lor

1. Membri ai MRSP pot fi cetăţenii RM de diverse profesii şi specialităţi, indiferent de sex sau vârstă. Orice discriminare pe motive de etnie, rasă, sex, opinii ideologice, vârstă, profesie etc. sunt interzise. Sunt bineveniţi în rândurile noastre oameni de bună credinţă, patrioţi ai Neamului, ai românismului, cercetători, profesori, învăţători, studenţi, elevi ai claselor liceale, toţi cei care acceptă Statutul MRSP şi vor să contribuie la înfăptuirea scopurilor şi sarcinilor statutare ale MRSP, indiferent de naţionalitate, locul de trai, profesie, apartenenţă politică, religioasă, la alte organizaţii, toţi cei care vor să pună umărul la REÎNTREGIREA NOASTRĂ NAŢIONALĂ.

2. Primirea în rândurile membrilor MRSP se efectuează individual, în baza unei cereri în formă scrisă, înaintată în organizaţia primară a MRSP, fiecare pretendent având 1-2 recomandări de la membrii MRSP.

3. Membrii MRSP sunt obligaţi să participe la adunările lunare ale organizaţiilor primare ale MRSP. Lipsa nemotivată la trei şedinţe consecutive duce la ruperea de organizaţie şi excluderea membrului MRSP.

4. Membrii MRSP plătesc cotizaţii lunare. Mărimea şi modul de colectare a cotizaţiilor se va stabili de organele de conducere ale MRSP.

5. Membrii MRSP se vor abţine de la atacuri verbale, publice sau private, şi o vor face numai în cazul unor atingeri aduse MRSP sau membrilor lor. În cadrul MRSP se stabilesc relaţii de solidaritate, ajutor şi susţinere reciprocă, de corectitudine colegială. Membrii MRSP nu vor admite falsuri sau anunţuri mincinoase.

4. Drepturile membrilor MRSP

Membrii MRSP au dreptul:

ü  să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale MRSP;

ü  să participe la activitatea MRSP;

ü  să se pronunţe asupra tuturor problemelor privind activitatea MRSP, să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii lui;

ü  să beneficieze de informaţii despre activitatea MRSP şi a organelor lui de conducere;

ü  să-şi retragă liber calitatea de membru al MRSP.

5. Obligaţiile membrilor MRSP

Membrii MRSP sunt obligaţi:

ü  să respecte prevederile prezentului Statut şi regulamentele interne, elaborate şi aprobate de MRSP;

ü  să contribuie activ la realizarea scopurilor prevăzute în prezentul Statut;

ü  să se abţină de la orice acţiuni ce ar aduce prejudicii MRSP;

ü  să realizeze deciziile organelor de conducere ale MRSP;

ü  să propage sarcinile şi scopurile MRSP;

6. Pierderea calităţii de membru al MRSP are loc în cazurile:

ü  când membrul MRSP depune cerere personală de retragere (sau declară oral) din MRSP

ü  când prin comportarea iresponsabilă, ce contravine Statutului MRSP, membrul MRSP se plasează în afara MRSP. Decizia de retragere a calităţii de membru MRSP se ia cu 2/3 din voturile organizaţiei primare sau ale organului de conducere a MRSP.

7. Structura organizatorică a MRSP

Organele centrale ale MRSP sunt Adunarea Generală sau Congresul, Comitetul de Conducere, Biroul Permanent şi Comisia de revizie.

Din structura MRSP fac parte organizaţiile primare, raionale, orăşeneşti.

Organul suprem de Conducere al MRSP este Adunarea Generală sau Congresul MRSP, care poate fi ordinar/ă sau extraordinar/ă. Adunarea Generală (Congresul) este convocat/ă prin hotărârea Comitetului de Conducere al MRSP. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată în trei ani şi este deliberativă dacă la ea (el) asistă delegaţi de la cel puţin 2/3 din organizaţiile primare ale MRSP.

Hotărârile Adunării (Congresului) se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul celor prezenţi. Hotărârile cu privire la modificarea şi completarea statutului se adoptă cu 2/3 din numărul total de voturi. Adunarea Generală extraordinară se convoacă la cererea a cel puţin 50% din membrii Conducerii Asociaţiei sau la cererea a 1/3 din organizaţiile primare ale MRSP în termen de 30 zile din momentul depunerii cererii scrise.

Adunarea Generală (Congresul) este competent/ă:

a) să adopte Statutul şi modificările în Statut;

b) să aleagă sau să destituie preşedintele MRSP, (sau trei co-preşedinţi), să aleagă sau să modifice componenţa Comitetului de Conducere şi a Comisiei de Revizie;

c) să discute şi să aprobe dările de seamă ale Comitetului de Conducere şi ale Comisiei de Revizie;

d) să determine principalele direcţii de activitate ale MRSP;

e) să rezolve orice altă problemă ce vizează nemijlocit MRSP.

Mandatul tuturor organelor centrale ale MRSP este valabil până la următoarea Adunare Generală (sau Congres).

În perioada dintre Adunările Generale (Congrese) activitatea MRSP este administrată de Comitetul de Conducere al MRSP, în frunte cu preşedintele MRSP.

Comitetul de Conducere se întruneşte ori de câte ori este nevoie, însă nu mai rar de o dată în trei (patru) luni. Deciziile se adoptă cu o majoritate simplă de voturi. Şedinţele sunt deliberative în cazul prezenţei a 2/3 din membrii Conducerii.

8. Atribuţiile Comitetului de Conducere:

a) administrează MRSP, menţine legătura între organizaţiile primare ale MRSP organizează şi coordonează activităţile lor şi aplică în practică hotărârile Adunării Generale:

b) pregăteşte şi convoacă Adunarea Generală;

c) elaborează şi aprobă planul anual de activitate a MRSP;

d) repartizează funcţiile între membrii Comitetului de Conducere;

e) întocmeşte rapoarte privind activitatea Comitetului de Conducere;

t) adoptă hotărâri privind procurarea şi înstrăinarea patrimoniului MRSP;

g) cooptează noi membri ai comitetului de conducere.

Comitetul de Conducere alege un Birou Permanent (8-10 persoane), care se adună ori de câte ori este nevoie şi monitorizează activitatea MRSP, a societăţii, a statului, ia atitudini prompte faţă de problemele apărute. Biroul Permanent are funcţii executive în cadrul Comitetului de Conducere al MRSP.

9. Atribuțiile preşedintelui şi vice-preşedinţilor (sau co-preşedinţii) MRSP:

Preşedintele (co-preşedinţii sunt) MRSP este obligat:

a) să promoveze direcţiile de bază de activitate, elaborate de Adunarea Generală şi Comitetul de Conducere;

b) să organizeze şi să dirijeze activitatea nemijlocită a MRSP şi a subdiviziunilor ei:

c) să conducă şedinţele Comitetului de Conducere.

Vice-preşedinţii (co-preşedinţii) MRSP: activează pe domenii, conform deciziilor luate de conducerea MRSP.

anatol_petrencu@yahoo.com

9.02.2020

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva