Raport privind activitatea ştiinţifică în anul 2018

Introducere

 Publicaţii:

 În 2018 am muncit asupra realizării planului din cadrul Proiectului „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova” [Codul: 15.857.06.02F], –  parte componentă a Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” Direcţia strategică: 18.06 Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii, care a fost finanţat de Guvernul R. Moldova.

În acest domeniu de activitate am intervievat mai multe persoane, care au trecut prin infernul Gulagului, am publicat articole la acest subiect, am prezentat comunicări în cadrul unor simpozioane ştiinţifice internaţionale sau naţionale. Tot aici am inclus o serie de recenzii la unele volume tematice sau memorii ale supravieţuitorilor Gulagului. În raport aceste contribuţii sunt evidenţiate cu cuvintele „Program de Stat”. Deşi termenul Programului de Stat a expirat (2018), atât subsemnatul, cât şi colegii, implicaţi în realizarea Programului, vom mai lucra asupra subiectelor, evidenţiate în acest proiect.

2018 a fost marcat de români ca anul împlinirii unui secol de la realizarea Reîntregirii Naţionale („Centenar”). Cu acest prilej, istoricii de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv – subsemnatul, am studiat documente şi materiale, referitoare la Unirea Basarabiei cu România şi urmările reîntregirii, în primul rând pentru basarabeni, dar şi pentru poporul român şi etniile conlocuitoare în ansamblu. Afară de temele enunţate, am contribuit cu studii şi la alte subiecte, referitoare la Istoria contemporană universală sau a românilor. Am publicat, de asemenea, câteva prologuri la monografii, recenzii, articole încadrate în rubrica „Cronica vieţii ştiinţifice”, documentări ştiinţifice, încadrate în rubrica „Istorie, memorie, patrimoniu”, precum şi articole publicistice.

Lucrul de coordonare a activităţii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor:

Ca şi în anii precedenţi, în 2018 am îndrumat câţiva studenţi să participe cu comunicări la Conferinţa ştiinţifică studenţească, etapa I. Am coordonat lucrul studenţilor pentru perfectarea tezelor de licenţă şi de master. În cadrul Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a universităţii de Stat din Moldova (USM) conduc lucrul ştiinţific al cinci doctoranzi. În plus, sunt membru în Comisia de Îndrumare în Universitatea de Stat „Ion Creangă” (vezi detalii la rubrica II).

Am fost referent oficial la câteva teze de doctor (vezi III) şi am realizat activităţi în cadrul CNAA (vezi IV).

Participare cu comunicări la diverse conferinţa internaţionale, naţionale cu participare internaţională, naţionale, precum şi alte discursuri:

Am dat curs invitaţiilor de a participa cu comunicări (contribuţii) la diverse conferinţe internaţionale (vezi V.1), la simpozioane naţionale cu participare internaţională (vezi V.2), la conferinţe naţionale. „Naţională” înseamnă „Românească”, oriunde ar avea loc, în Republica Moldova sau România. Scriu asta pentru că sunt cazuri când organizatorii conferinţelor invită colegi din România şi califică evenimentul ca fiind „internaţional”. Ceea ce este absolut greşit.

Popularizarea cunoştinţelor istorice în mass-media:

Cele mai multe invitaţii le-am avut la posturile de televiziune din R. Moldova (vezi VI). Deloc întâmplător. Efectul TV este mai mare decât cel produs de Radio (vezi VII). Voluntariat absolut: nici un post TV sau Radio nu plăteşte onorariu.

Călătorii de documentare:

În 2018 am realizat un şir de călătorii de documentare în România, Belgia, Rusia, Ucraina, Lituania, Bulgaria, dar şi în Republica Moldova. Notele de călătoria le-am înserat la rubrica „Istorie, memorie, patrimoniu”, o parte din ele fiind publicate pe acest blog.

Lansări de carte:

Am participat la câteva lansări de carte (vezi VIII). Întotdeauna (cu, poate o excepţie – două) citisem cartea ce urma a fi lansată.

În sfârşit:

Am arătat menţiunile pe care le-am obţinut pentru munca prestată (vezi IX). Mulţumesc celor care mi-au oferit distincțiile respective. Şi dl prof. univ., dr. hab. Gh. Baciu despre subsemnat (vezi X).

Totaluri:

Am publicat articole ştiinţifice, comunicări, teze, recenzii etc. în volum de 18,98 coli de autor, dintre acestea – 3,6 c. a. în cadrul Programului de Stat; din acelaşi volum, 9,13 c. a. le-am publicat pe blogul personal.

Am participat cu comunicări la 31 conferinţe internaţionale, naţionale cu participare internaţională şi naţionale, după cum urmează: internaţionale – 16, inclusiv 7 pe problematica Programului de Stat; naţionale cu participare internaţională – 1 (cu tematica Programului de Stat) şi naţionale – 14, inclusiv una cu tematica Programului de Stat.

Am luat parte la emisiuni TV, în total – 25, între acestea 3 pe problematica Programului de Stat.

 Publicaţii

Capitole în monografii

(în cadrul Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie)

Anatol Petrencu. Basarabia în anii celui de-al Doilea Război Mondial (1940-1944). În: O istorie a Basarabiei, Chişinău, Editura Cartdidact, 2018, p. 237-264.

Monografie colectivă, re-editată anastatic[1].

Redactor ştiinţific al cărţii.

ISBN 978-9975-3180-3-7

I.                   Articole ştiinţifice, materiale, comunicări publicate

I.1. Articole în reviste publicate în afara frontierelor de stat ale  R. Moldova

1. Anatol Petrencu. Восстановление травмированной памяти (на основе устной истории депортированных людей из Молдавской ССР, 1941, 1949, 1951 гг.). În: Iсторичнi i полiтологчнi дослiдження. Науковий журнал, Viniţa, 2018, p. 192-197 [0, 37 c. a.]

ISSN 2079 – 1828 [Program de stat]

2. Anatol Petrencu. Programul de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953” – oportunitatea unui proiect de cunoaștere istorică. În: Academica. Revistă editată de Academia Română, 2017, nr. 10-11, octombrie-noiembrie, anul XXVII (324-325), p. 49-54  (1,2 c. a.)

ISSN 1220-5737 [Program de stat]

3. Anatol Petrencu. Problemele interne ale Basarabiei, discutate în Sfatul Ţării (1917-1918). În: Anuarul Institutul de Istorie „George Bariţiu” – Series HISTORICA[2] – [Cluj-Napoca], 2018, p. 225-231 [0,55 c. a.]

Online ISSN 2344-2093

I.2. Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale, publicate în afara frontierelor R. Moldova

1. Anatol Petrencu. Imaginea „celuilalt” în propaganda de astăzi a Federaţiei Ruse. În: Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale celuilalt în spaţiul est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte, Coordonatori Cristina Preutu şi George Enache, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p. 351-355 [0,3 c. a.]

ISBN: 978-606-714-473-4

2. Anatol Petrencu. Возвращение из Гулага. Реабилитация в Молдавской ССР [Întoarcerea din Gulag. Reabilitarea în RSS Moldovenească]. În: После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и постсоветской историии. Материалы VIII международной научной конференции, Екатеринбург, 15-17 октября 2015 г. [După Stalin. Reformele din anii 1950 în contextul istoriei sovietice şi post-sovietice. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Ekaterinburg, 15-17 octombrie 2015], Moscova Editura ROSSPEN, 2016, p. 187-192. [0, 32 c. a.]

ISNB 978-5-8243-2066-4 [Programul de Stat]

3. Anatol Petrencu. Alexandru Boldur despre românitatea Basarabiei. În: Istoricul şi istoria. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Alexandru V. Boldur – 130 de ani de la naştere, Leonid Boicu – 85 de la naştere, Chişinău, 2 iunie 2016, Coordonatori: Gheorghe Cliveti şi Gheorghe Cojocaru, Iaşi, Editura Junimea, 2018, p. 157-164. [0, 32 c. a.]

ISBN 978-973-37-2180-2

4. Anatol Petrencu.  Maluri de Prut în an centenar. [Prefaţă la volumul de studii Maluri de Prut, vol. I], Piatra Neamţ, 2018, p. 9-11, [0,17 c. a.]

ISBN 978-973-0-28441-6

5. Anatol Petrencu. Cuvânt înainte. În: Maluri de Prut, vol. II, Piatra Neamţ, 2018, p.5-7 [0, 15 c. a.]

ISBN 978-973-0-28442-3

6. Anatol Petrencu. Cuvânt înainte. În: Alexandru Bobeică. Sfatul ţării – stindard al renaşterii naţionale, Satu Mare, Editura Citadela, 2018, p. 5-7 [0,1 c. a.]

ISBN 978-606-8727-78-3

I.3. Articole publicate în reviste de specialitate din R. Moldova

1. Anatol Petrencu. Basarabenii în cadrul României întregite. În: Limba Română, 2018, nr. 1-2 (243-244), p. 240-248 [0,42 c. a.].

ISSN 0235-9111

2. Anatol Petrencu. Tragedia unui popor în viziunea lui Orlando Figes [Recenzie la cartea: Orlando Figes. Revoluţia rusă. 1891-1924. Tragedia unui popor, Iaşi, Polirom, 2016, 814 p.]. În: Plural. Journal of the History and Geography Department, „Ion Creangă” Pedagogical State University, 2018, vol. 6, nr. 1, p. 164-171 [0, 57 c. a.]

ISSN 2345-1262

I.4. Articole publicate în monografii colective, în culegeri de studii,  prefeţe sau cuvânt înainte, apărute în R. Moldova

1. Anatol Petrencu. Prefaţă. În: Pavel Curoş. Soarta familiei Curoş (povestire), Chişinău, S.n.,  2018, p. 3-6 [0,25 c. a.] [Programul de Stat]

ISBN 978-9975-139-46-5

2. Anatol Petrencu. Prefaţă. În: Valeriu Dulgheru. Istoria Republicii Moldova, Chişinău, Tehnica-Info, 2018, p. 6-8 [0, 32 c. a.]

ISBN 978-9975-63-422-9

3. Anatol Petrencu. Prefaţă. În: In memoriam Gheorghe Palade. 1950-2016, Chişinău, Bons Offices, 2018, p. 19-20 [0,1 c. a.]

ISBN 978-9975-87-372-7

4. Anatol Petrencu [Valentin Arapu, Corneliu Ciucanu]. Vitam impendere vero [A-şi primejdui viaţa de dragul adevărului]. În: Ibidem, p. 21-22.

5. Anatol Petrencu. Gheorghe Palade – istoric al perioadei interbelice româneşti. În: Ibidem, p. 43-47 [0, 35 c. a.]

6. Anatol Petrencu. Noi vrem să ne unim cu Patria-mamă România. Şi trebuie să ne unim! În: Virgil Mândâcanu, Daniela Buga (coordonatori). Educaţia – sinteză a credinţei, culturii şi ştiinţei, Chişinău, Editura Pontos, 2018, p. 85-96  [0,81 c. a.].

ISBN 078-9975-51-968-7

7. Anatol Petrencu. A demarat procesul Unirii Republicii Moldova cu România În:  Idem, p. 96-98 [0,15 c. a.].

8. Anatol Petrencu. Вступительное слово În: «Есть только миг…»: Владимир Иванов (1954-2016). Книга памяти,  Chişinău, S. n., (Tipografia „Lexon-Prim”), 2018, p. 5-7 [0,07 c. a.]

Responsabil de ediţie.

ISBN 978-9975-139-74-8

 9. Anatol Petrencu. „Răzbunarea” istoricului Valeriu Pasat. În Reconstituiri istorice : Civilizație, valori, paradigme, personalităţi: In  honorem academician Valeriu PASAT / Inst. de Istorie, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; ed. și red. șt.: dr. hab. Constantin Manolache ; coord. vol.: Gheorghe Cojocaru, Nicolae Enciu; Resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov, Chişinău, Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018, (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). p. 37-38 [0,12 c. a.]

ISBN 978-9975-3183-9-6

10. Anatol Petrencu. Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în faţa istoriei. În: Gurie Grosu. Procesul în apărarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic, Chişinău, Editura Epigraf, 2018, p. 25-31 [0,51 c. a.]

ISBN 978-9975-60-311-9

I.5. Comunicări [rezumate] prezentate la conferinţe, publicate în volume  colective

1. Anatol Petrencu. Istoriografia contemporană despre legitimitatea Sfatului Ţării. În: Centenar Sfatul Ţării. 1917-2017. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău, 21 noiembrie 2017, Chişinău, Editura Lexon-Prim, 2017, p. 498-501 [0, 35 c. a.]

ISBN 978-9975-139-54-0

2. Anatol Petrencu. Colaboraţionismul basarabeano-sovietic: abordarea problemei. În: Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a V-a, Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2018, p. 60 [0,05 c. a.].

ISBN 978-9975-71-995-7 [Program de Stat]

3. Anatol Petrencu. Mihail Ciachir pe paginile revistei „Viaţa Basarabiei” . În: Conferinţa ştiinţifică naţională „Protoiereul Mihail Ciachir – un cărturar al bisericii din Basarabia. Programul şi rezumatele comunicărilor ştiinţifice, Chişinău, 2018, p. 16. [0,05 c. a.].

ISBN 978-9975-139-65-6

4. Anatol Petrencu. „Cozi de topor au fost şi vor fi întotdeauna peste tot…” [Ecaterina Chele]: despre colaboraţionismul basarabeano-sovietic în memoriile deportaţilor. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”, 7 iunie 2018, vol. II, p. 244-247 [0, 37 c. a.] ISBN 978-9975-88-040-4; 978-9975-88-042-8 [Program de Stat]

5. Anatol Petrencu. Interwar Czechoslovakia: lessons for history. În: 100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei. Materialele Conferinţei Internaţionale din 3 octombrie 2018, Chişinău, 2018, p. 48-57. [0, 42 c. a.]

ISBN 978-9975-142-59-5

6. Anatol Petrencu. Cehoslovacia interbelică: lecţii pentru istorie. În: 100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei. Materialele Conferinţei Internaţionale din 3 octombrie 2018, Chişinău, 2018, p. 57-65. [0, 42 c. a.]

ISBN 978-9975-142-59-5

I.6. Articole în ediţii electronice

1. Anatol Petrencu. 100 de ani de la proclamarea Independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti). În: ART-EMIS, Bucureşti, 2018, nr. 7 din 24 ianuarie 2018 [0,12 c. a.]

http://www.art-emis.ro/istorie/4615-100-de-ani-de-la-declararea-independentei-basarabiei-republicii-democratice-moldovenesti.html

2. Anatol Petrencu. Importanţa ştiinţifică a memoriilor în cercetarea trecutului: cazul deportărilor din RSS Moldovenească. În:  ART-EMIS, Bucureşti, 2018, 25 noiembrie, nr. 89

https://www.art-emis.ro/istorie/5156-importanta-stiintifica-a-memoriilor-in-cercetarea-trecutului-cazul-deportarilor-din-rss-moldoveneasca.html  [0,37 c. a.]. [Program de Stat]

I.7. Rezumate ale comunicărilor, teze, expuse în formă scrisă la congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice internaţionale sau cu participare internaţională (publicate de organizatori)

1. Anatol Petrencu. Probleme de relaţii externe ale Basarabiei, discutate în cadrul şedinţelor Sfatului Ţării (1917-1918). În: Marea Unire a Românilor (1918): Istorie şi actualitate. Conferinţă internaţională, Iaşi, 22-24 martie 2018, (broşura nu a fost numerotată) [p. 23-24]. [0,1 c. a.]

Nu are ISBN.

2. Anatol Petrencu. Rolul Armatei române în evenimentele din Basarabia,1918. În: 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Rolul şi contribuţia lui Alexandru Marghiloman, Buzău, Editura Mad Linotipe, 2018, p. 219-224. [0, 3 c. a. ].

ISBN 978-973-7764-43-0

I.8. Rezumate ale comunicărilor la manifestări ştiinţifice naţionale

1. Anatol Petrencu. Gheorghe Palade – istoric al perioadei interbelice româneşti. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, universală şi arheologie, ediţia a IV, Chişinău, 2017, p. 20.

I.9. Cronici ale vieţii ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate, necrologuri

1. Anatol Petrencu. S-a stins din viaţă Profesorul Alexandru Moşanu [Necrolog]. În: Studia Universitatis Moldavie, Ştiinţe umanistice, 2017, nr. 10 (110), p. 302-303.

ISSN 1811-2668 [apărut iunie 2018].

2. Anatol Petrencu. Viorica Nicolenco (1971-2018) [In memoriam]. În: Plural. Journal of the History and Geography Department, „Ion Creangă” Pedagogical State University, 2018, vol. 6, nr. 1, p. 172-173

ISSN 2345-1262

 I.10. Presa periodică, publicistică istorică

1. Anatol Petrencu. În puterea dreptului istoric şi al dreptului de neam… În: Universitatea de Stat din Moldova, 2018, 27 martie (nr. 8/197), p. 3 [0,42 c. a.]

2. Anatol Petrencu. Realizarea idealului naţional – Unirea Basarabiei cu România. În: Gazeta satelor, 2018, 4 mai (nr. 16/64); 11 mai (nr. 17/65); 25 mai.

3. Anatol Petrencu. Legea despre datele cu caracter personal apără trecutul stalinist. [Interviu cu istoricul Anatol Petrencu, director al Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”]. În: Jurnal de Chişinău, 2018, 15 iunie, p. 11.

4. Anatol Petrencu. [Sondaj: Cât de pregătită e R. Moldova să participe la negocierile de aderare la UE?]. În: Ziarul de Gardă, 2018, 11 octombrie, p. 2.

5. Anatol Petrencu. Nemernicul Grigore Kotovski, decorat de Alexandru Botnari, primar de Hânceşti. Ce ar fi de spus? În: Ziarul de Gardă, 2018, 8 noiembrie [0, 15 c. a.] (cu regret, din neatenţie, nu a fost scris numele autorului articolului)

6. Анатол Петренку. Негодяй Григорий Котовский награжден мэром Хынчешть Александром Ботнарем. În: Ziarul de Gardă [în limba rusă], 2018, 9 noiembrie [0, 15 c. a.).

 I.11.  Articole în ediţii electronice: BLOG PERSONAL

Ianuarie 2018

1. Anatol Petrencu. Marea Neagră: o nouă arhitectură geopolitică. [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2467 [0, 17 c. a.]

2. Anatol Petrencu. Azi Vladimir Vîsoţki ar fi împlinit 80 de ani. În:  http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2445 [ 0,07 c. a.]

3. Anatol Petrencu. 100 de ani de la proclamarea Independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2438 [0, 12 c. a.]

4. Anatol Petrencu O carte nouă despre Volintiri [Rec. la cartea dlui Anatolie Munteanu. Scurtă istorie a comunei Volintiri, Bucureşti, 2017, 186 p.].

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2422 [ 0,22 c. a.]

5. Anatol Petrencu. Contribuţii noi la Cantemirologie [Rec. la cartea dlui Victor Ţvircun. Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Editura Litera, 2015, 255 p.]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2424 [0, 25 c. a.]

Februarie 2018

6. Anatol Petrencu. Conferinţa ştiinţifico-practică „Transformările memoriei istorice”, Viniţa, 22-23 februarie 2018 [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice].

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2490 [Programul de Stat] [0,2 c. a.]

7. Anatol Petrencu. Bolşevicii au distrus comunitatea lipovenească din Cahul [Recenzie la cartea: Павел Любич. «Кагулъ». Книга V. Липованка – «Деревенька моя ненаглядная» Pavel Liubici. „Cahul”. Volumul V. Lipovanca – „Sătucul meu scump”, Chişinău, 2017, 172 p.]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2485 [0,2 c. a.]

8. Anatol Petrencu. Un excelent studiu istorico-publicistic: Valeriu Dulgheru, „Istoria Republicii Moldova”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2477 [0,3 c. a.]

Mai 2018

9. Anatol Petrencu. „Nu da, Doamne, nimănui, soarta deportatului”. [Recenzie la cartea Maria Nestor-Şoimu, Elena Şoimu-Postolachi. Surghiunul. Drumul pătimirilor prin Siberia de gheaţă. Mărturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaţie, Bucureşti, Editura EIKON, 2017, 422 p.]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2514  [Program de Stat] [0,57 c. a.]

Iulie 2018

10. Anatol Petrencu. Bulgaria: vizită de documentare (Cap Caliacra, Aladja, Varna) [iulie 2018] [Rubrica: Istorie, memorie, patrimoniu].

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2545 [0,3 c. a.]

11. Anatol Petrencu. Medicul şi scriitorul umorist Teodor Popovici a mai lansat o carte [Recenzie la volumul „Lupta mihăilenilor pentru credinţă”, Chişinău, S.n., 2018, 96 p.] În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2541  [0,17 c. a.]

12. Anatol Petrencu. Eforie Sud. Vizită de documentare (iulie 2018). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2518 [0,15 c. a.]

13. Anatol Petrencu. Istoricul Viorica Nicolenco nu mai este printre noi… În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2527

August 2018

14. Anatol Petrencu. Judeţul Constanţa: vizită de documentare (iulie 2018). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2563 [0,3 c. a.]

15. Anatol Petrencu. Mănăstirea Dervent. Simpozion ştiinţific internaţional. [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2580    [0, 45 c. a.]

Septembrie 2018

16. Anatol Petrencu. Cercetări de antropologie istorică. Conferinţă ştiinţifică. [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2591 [0,1 c. a.]

17. Anatol Petrencu. Memorii împrumutare: cazul Bulgariei [Rubrica: Istorie, memorie, patrimoniu]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2600 [0,2 c. a.]

18. Anatol Petrencu. Nesimţire, Republica Moldova, neobrăzare… Cazul turcilor expulzaţi [Rubrica: Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2605 [0,15 c. a.]

19. Anatol Petrencu. Omagierea protoiereului Mihail Ciachir: simpozion ştiinţific [Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2608 [0, 35 c. a.]

20. Anatol Petrencu. Audierea publică: România şi regiunile istorice în anul centenar. Cultură, identitate, valori europene. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2611 [0,3 c. a.]

21. Anatol Petrencu. Bruxelles: vizită de documentare (septembrie 2018) [Rubrica: Istorie, memorie patrimoniu]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2613 [0,3 c. a.]

22. Anatol Petrencu. Pledoarie pentru lista unică de deputaţi unionişti [Rubrica Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2626 [0,17 c. a.]

23. Anatol Petrencu. Polonia: Centenarul redobândirii Independenţei [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2628 [0,1 c. a.]

Octombrie 2018

24. Anatol Petrencu. Polonia şi polonezii în presa românească (1918-1921) [Comunicare prezentată în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu tema „Relaţiile polono-moldoveneşti la Centenarul redobândirii Independenţei de către Polonia”, desfăşurată la 22 octombrie 2018 în incinta Muzeului Naţional de Istorie]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2636 [0,27 c. a.]

25. Anatol Petrencu. Pe cea de-a patra cale a lui Vlad Plahotniuc. Primul pas [Rubrica: Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2638 [0,1 c. a.]

Noiembrie 2018

26. Anatol Petrencu. Profesorul universitar Constantin Solomon împlineşte 70 de ani. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2641 [0,07 c. a.]

27. Anatol Petrencu. Nemernicul Grigore Kotovski, decorat de Alexandru Botnari, primar de Hânceşti. Ce ar fi de spus? [Rubrica Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2643 [0,15 c. a.]

28. Anatol Petrencu. Crimele comunismului şi memoria victimelor bolşevismului: conferinţă ştiinţifică internaţională. În:  http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2648 [0,13 c. a.].

Program de Stat.

29. Anatol Petrencu. Politica confesională a Statului sovietic în anii 1920-1950. Conferinţă ştiinţifică internaţională.[Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice] În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2650  [0,25 c. a.].

30. Anatol Petrencu. Primul Război Mondial în istoria sudului Basarabiei: conferinţă ştiinţifică naţională [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În:  http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2656

 [0,13 c. a.].

31. Anatol Petrencu. Conferinţa ştiinţifică „Profesorul Anton Moraru: in memoriam” [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2663 [0,15 c. a.].

32. Anatol Petrencu. Importanţa ştiinţifică a memoriilor în cercetarea trecutului: cazul deportărilor din RSS Moldovenească. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2665 [0,37 c. a.]. Program de Stat

33. Anatol Petrencu.  Constituirea Convenţiei Euro-unioniste din Republica Moldova [Rubrica Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2689 [0,25 c. a.]

Decembrie 2018

34. Anatol Petrencu. Alba-Iulia, 2018: ediţia a XXII-a a Congresului Spiritualităţii Româneşti. [Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2692 [0,25 c. a.].

35. Anatol Petrencu. Republica Moldova: imitarea dezvoltării [Recenzie la cartea Serafim Florea. Impactul factoral asupra condiţiilor şi securităţii dezvoltării durabile (Exemplul Republicii Moldova), Chişinău, Editura Tehnica-Info, 2018, 445 p.]   În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2694 [0,12 c. a.].

36. Anatol Petrencu. Vin ruşii. Note de lectură ale unui marginal [Recenzie la cartea Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir, Marian Voicu. Vin ruşii! 5 perspective asupra unei vecinătăţi primejdioase, Bucureşti, Humanitas, 2018, 161 p.] În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2696 [0,4 c. a.].

Publicat şi în Basarabia Literară. Vezi: http://basarabialiterara.com.md/?p=35477 [accesat 11.12.2018]

Publicat şi în Art-Emis. Vezi: https://www.art-emis.ro/cronica/cronica-literara/5186-vin-rusii-note-de-lectura-ale-unui-marginal.html [accesat 12.12.2018]

Publicat şi de dl Alexandru Moraru în: https://mazarini.wordpress.com/2018/12/12/vin-rusii-note-de-lectura-ale-unui-marginal/ [accesat 12.12.2018]

Publicat şi pe site-ul Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haşdeu” https://bibliotecahasdeu.wordpress.com/2018/12/12/vin-rusii-note-de-lectura-ale-unui-marginal/ [accesat 12.12.2018]

37. Anatol Petrencu. Provocări strategice privind securitatea NATO în regiune (Marea Neagră şi statele limitrofe): patru subiecte. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2703 [0,5 c. a.].

38. Anatol Petrencu. Un volum nou din colecţia „Arhivele Memoriei” [Recenzie la cartea Lidia Pădureac (editor), Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, tom II, Chişinău, Balacron, 2017, 336 p.] În:

 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2709 [Program de Stat] [0, 27 c. a.]

39. Anatol Petrencu. Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în faţa istoriei. În: Gurie Grosu. Procesul în apărarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic, Chişinău, Editura Epigraf, 2018, p.    În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2736 [0,51 c. a.]

40. Anatol Petrencu. Criza românismului în R. Moldova [Rubrica: Publicistică]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2746 [0, 37 c. a.].

II. Coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor/masteranzilor

(participare la Conferinţele ştiinţifice ale studenţilor; publicarea rezumatelor, împreună cu studenţii/masteranzii, 2018)

La 2  martie 2018 a avut loc Conferinţa ştiinţifică studenţească la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM. Am coordonat activitatea ştiinţifică, soldată cu prezentarea comunicărilor în şedinţa pe secţiune a 6 studenţi, după cum urmează: 1. Rotaru Liviu, anul III, staţionar (tema comunicării: „Relaţiile moldo-ruse la etapa contemporană”); 2. Gherman Tatiana, anul IV, f/r (Tema comunicării: „Margaret Thatcher şi problema raţionalizării industriei mineritului: decizii şi efecte”; 3. Enache Diana, anul IV, f/r („România comunistă: problema stabilirii relaţiilor diplomatice cu Republica Federală a Germaniei”); 4. Iacomachi Ana, anul II, staţionar („Vizita lui V. M. Molotov la Berlin (noiembrie 1940): consens şi disensiuni”); 5. Moroşan Gabriel, anul II, staţionar („Invazia URSS în Polonia (septembrie 1939) – colaborarea cu naziştii”); 6. Cucovici Alina, anul II, f/r („Pavel Curoş despre munca şi viaţa în Siberia (1949-1953)”). Rezumatele comunicărilor vor fi publicate în „Breviarum. Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filozofie”, nr. 3, Chişinău, CEP USM, 2018 (în curs de apariţie).

Am fost conducător ştiinţific a cinci teze de licenţă, după cum urmează: 1. Ana Ionaş. Tema tezei de licenţă: „Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Realizări şi probleme ale integrării (1991-2017)”. Nota 9 (nouă); 2. Liviu Rotaru. („Relaţiile moldo-ruse (1991-2016)”. Nota 10 (zece); 3. Diana Enachi. („România în cadrul Războiului rece”). Nota 10 (zece); 4. Tatiana Gherman (Catruc). („Margaret Thatcher şi modernizarea economiei britanice”). Nota 10 (zece) şi Mariana Gheorghiţă (Teslari), tema „Cultura românească din Basarabia, reflectată în revista „Viaţa Basarabiei”, nota 10 (zece). Vasile Guţu a susţinut teza de master cu tema „Munca basarabenilor pe şantierele Gulagului”. Nota 10 (zece).

Şcoala doctorală:

Conform regulamentului, un profesor cu grad științific de doctor habilitat poate conduce nu mai mult de 5 doctorate. În 2016 am propus proiecte de cercetare pentru patru tineri, iar în 2017 – încă un proiect. Astfel, sunt conducătorul ştiinţific al următorilor doctoranzi: 1. Radu Dan. Tema: „Activitatea administraţiei româneşti în Odesa (1941-1944)”, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 2. Alexandru Gheţan. Tema: „Sistemul de ocrotire a sănătăţii în Basarabia interbelică”, specialitatea 611.02 – Istoria românilor; Rodion Rusnac. Tema: „Cotidianul rural în RSS Moldovenească (1949-1965), specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 4. Ion Dâmbul. Rezistenţa anticomunistă a preoţilor şi enoriaşilor ortodocşi din România (1944-1956), specialitatea 611.02 – Istoria românilor; 5. Maria Zinovii. Locuitorii din RASSM (1924-1940) şi RSSM (1940-1941, 1944-1956) pe şantierele Gulagului, specialitatea 611.02 – Istoria românilor.

Afară de doctoranzii nominalizaţi, lucrez deocamdată – în afara Şcolii doctorale, de asemenea, cu dl Vasile Filat, îndrumându-i teza de doctor în istorie cu tema „Istoria comunităţii baptiste în Basarabia”.

În cadrul Şcolii doctorale pretendenţii la gradul ştiinţific au sarcini concrete de realizat, între care – prezentarea referatelor la temă, publicarea articolelor în reviste de categoria A, B sau C şi participare cu comunicări la simpozioane ştiinţifice. În linii mari, doctoranzii au făcut faţă cererilor, dar există mari probleme,despre ele – cu o altă ocazie.

Membru al Comisiilor de îndrumare:

La USM, precum şi la Şcoala Doctorală de la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogie de Stat „Ion Creangă”, Chişinău (Ludmila Ponomariova, tema – „Cultura timpului liber în sistemul totalitar”,cond. ştiinţific – dna Angela Lisnic).

Din iulie 2016 – sunt preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 07.00.03. Istoria Universală [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

Din iulie 2016 – sunt membru al Seminarului ştiinţific de profil 07 00 02 Istoria Românilor din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 07.00.02. Istoria Românilor. Preşedinte – Ion Eremia [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

Sunt membru al Seminarului ştiinţific (SŞP) de profil 611. Istorie, specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat / dr. hab. Preşedinte – Demir Dragnev [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

III. Referent / oponent / oficial sau membru al Consiliului ştiinţific specializat

1. 19 iunie 2018, referent oficial la teza de doctor habilitat, susţinută de Liliana Condraticova cu tema „Evoluţia prelucrării artistice a metalelor în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)”. Consultant şt. Pavel Cocârlă.

Specialitatea 651.01 Teoria şi istoria artelor plastice şi 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade).

[vezi autoreferatul].

2. 3 august 2018, preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat la susţinerea tezei de doctor în istorie a dnei Valentina Chirtoagă. Tema tezei: „Etnicii germani din Basarabia: evoluţia demografică, social-economică şi cultural-spirituală (1814-1917)”. Cond. ştiinţ. Andrei Eşanu.

3. 14 septembrie 2018, referent oficial la teza de doctor, susţinută de dna Alina Piroşca. Tema tezei: „Constituirea şi activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008”. Conducător ştiinţific, prof. univ., dr. hab. Constantin Solomon.

(vezi autoreferatul).

IV. Expert CNAA

În aprilie 2018, comisiile CNAA şi-au reluat activitate.

1. 10 aprilie 2018, şedinţa Comisiei de experţi la Studiul artelor şi culturologie.

Raportor la teza de dr.-hab a dnei Liliana Condraticova „Evoluţia prelucrării artistice a metalelor în Basarabia…”   Am fost nominalizat referent oficial.

2. 12 aprilie 2018, şedinţa Comisiei de experţi la Istorie, filozofie şi sociologie.

Am prezentat avize pentru mai multe lucrări. Din iunie 2018 CNAA nu există.

V. Titlurile comunicărilor expuse la congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice internaţionale, naţionale, inter-universitare, mese rotunde, manifestări comemorative

V.1. Conferinţe științifice internaţionale

1. 27 ianuarie 2018, Casa Mării Negre, Constanţa.

Masa Rotundă Internaţională „O nouă arhitectură geopolitică la Marea Neagră. Semne premonitorii, conflicte şi convergenţe”.

Comunicare: „Anexarea Crimeii de către Rusia şi schimbarea situaţiei din Marea Neagră şi ţările limitrofe”.

Prezentarea volumelor: „Arhivele Memoriei”, vol. 1-4, Chişinău, 2016.

Certificat de participare.

Programul de Stat.

2. 22-23 februarie 2018, Viniţa, Universitatea Naţională din Doneţk „Vasili Stus”.

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Transformările memoriei istorice”.

Comunicare: „Восстановление травмированной памяти (на основе устной истории депортированных людей из Молдавской ССР, 1941, 1949, 1951 гг.)”. [„Restabilirea memoriei traumatizate (pe baza istoriei orale a persoanelor deportate din RSS Moldovenească în anii 1941, 1949, 1951)”.

Prezentarea volumelor „Arhivele Memoriei”, vol. I-IV.

Vezi Programul Conferinţei.

Programul de Stat.

3. 10 martie 2018, Sighetu Marmaţiei, Centenarul Unirii

Comunicare:Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România (27 martie 1918)”.

Vezi Programul.

4. 11 martie 2018, Sighetu Marmaţiei, Programul de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Comunicare: „Locul şi însemnătatea memoriilor supravieţuitorilor deportărilor comuniste în ştiinţa istorică”.

Vezi Programul conferinţei. Programul de Stat.

5. 22-24 martie 2018, Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Conferinţă internaţională „Marea Unire a Românilor (1918): Istorie şi actualitate”.

Comunicare: „Probleme de relaţii externe ale Basarabiei, discutate în cadrul şedinţelor Sfatului Ţării (1917-1918)”.

Vezi Programul Conferinţei.

6. 10 aprilie 2018, Chişinău, Biblioteca „B. P. Haşdeu”.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România: 27 martie/9 aprilie 1918”.

Comunicare: „Procesele verbale ale Sfatului Ţării – izvor important în studierea evenimentelor din Basarabia în anii 1917-1918”.

Vezi Programul.

7. 10 mai 2018, Iaşi, Academia Română, Filiala Iaşi, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană.

Conferinţa internaţională „Basarabia în cadrul României Mari. De la Sfatul Ţării şa Pactul Molotov-Ribbentrop”.

Comunicare: „Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu România”.

Vezi Programul.

8. 7 iunie 2018, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”.

Comunicare: „Cozi de topor au fost şi vor fi întotdeauna peste tot…” [Ecaterina Chele]: despre colaboraţionismul basarabeano-sovietic în memoriile deportaţilor”.

Membru al Comitetului ştiinţific al Conferinţei.

Co-moderator (cu conf. univ. dr. Ion Certan).

Vezi Programul conferinţei şi certificatul respectiv. Programul de Stat.

9. 7 iulie 2018, Mănăstirea Dervent, judeţul Constanţa.

Simpozion Internaţional „Destine frânte pentru Ţară în vatra istorică românească”.

Comunicare: „Tragedia deportărilor [din Basarabia] în memoria supraviețuitorilor represiunilor bolşevice”.

Vezi Programul simpozionului. Programul de Stat.

10. 5 septembrie 2018, Bruxelles, Belgia, Parlamentul European.

Conferinţa (Audiere publică) „România şi regiunile istorice în Anul Centenar: cultură, identitate, valori europene.

Secţia „Cultura şi istoria: elemente de bază în realizarea coeziunii naţionale şi europene”

Comunicare: „Republica Moldova: istoria şi perspectivele Unirii cu România”.

Vezi Programul; Conferinţa a fost transmisă direct de 10TV; sunt fotografii, Vezi blog personal.

11. 6 septembrie 2018, Făgăraş, Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”.

Sesiunea anuală internaţională de comunicări ştiinţifice.

Comunicare: „Centenarul asasinării familiei imperiale ruse. Ce ar fi de spus?”

Vezi Programul.

12. 3 octombrie 2018, Universitatea de Stat din Chişinău.

Conferinţa internaţională „100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei şi cele mai importante evenimente din această perioadă”.

Comunicare: „Conferinţa de la Munchen (29-30 septembrie 1938): urmări şi învăţăminte”

[textul a fost prezentat de drd Rodion Rusnac].

Vezi Programul.

13. 11-13 octombrie 2018, Velikii Novgorod, Federaţia Rusă.

Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Politica confesională a Statului Sovietic în anii 1930-1950”.

Comunicare: „Pe calea constituirii unei societăţi fără Dumnezeu: Statul şi Biserica ortodoxă în RSS Moldovenească, anii 50 ai sec. XX”.

Vezi Programul.

14. 19 octombrie 2018, Chişinău, Regency Hotel.

Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Crimele comunismului şi memoria victimelor regimului totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare”.

Preşedinte al Comitetului de organizare.

Comunicare: „Locul şi importanţa memoriilor în cercetarea trecutului totalitar-comunist (cazul RSS Moldoveneşti)”.

Moderator. Programul de Stat.

15. 22 octombrie 2018, Chişinău, Muzeul Naţional de Istorie.

Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Relaţiile polono-moldoveneşti la centenarul redobândirii independenţei de către Polonia”.

Comunicare: „Polonia şi polonezii în presa românească (1918-1921)”[3].

Membru al Consiliului ştiinţific al Conferinţei.

Vezi Programul.

Certificat de participare.

16. 23 noiembrie 2018, USM, Facultatea de Istorie şi Filosofie.

Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Latinitate, romanitate,românitate”, ediţia a II-a.

Comunicare: „Importanţa ştiinţifică a memoriilor în cercetarea trecutului: cazul deportaţilor din RSS Moldovenească”.

Moderator.

Membru al Comitetului ştiinţific.

(vezi Programul); Programul de Stat.

V.2. Conferinţe științifice naţionale cu participare internaţională

 7 noiembrie 2018, Ceadâr-Lunga, Sala Mare a Administraţiei raionului Ceadâr-Lunga.

Conferinţa ştiinţifica naţională cu participare internaţională „Primul Război Mondial în istoria sudului Basarabiei”.

Comunicare: „Soarta prizonierilor de război din cadrul Primului Război Mondial şi prizonierilor Gulagului: general şi particular”.

Vezi Programul.

Diplomă de participare. Programul de Stat.

V.3. Conferinţe științifice naţionale

1. 23 ianuarie 2018, Academia de Ştiinţe a Moldovei, sala Mică.

Masa rotundă „Centenarul Unirii. Basarabia pe calea afirmării identităţii naţionale (24 ianuarie 1859 – 24 ianuarie 1918)”.

Comunicare:100 de ani de la proclamarea Independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti)”.

Vezi Programul Mesei rotunde +Eugenia Tofan. Mica Unire…[4].

2. 22 martie 2018, Cimişlia, AO Academia Populară.

Simpozion dedicat Centenarului Unirii.

Comunicare: „Însemnătatea Unirii din 27 martie 1918 pentru basarabeni”.

Vezi Programul Simpozionului.

3. 28 martie 2018, Botoşani, Muzeul Judeţean Botoşani.

Manifestarea „Centenarul marii Uniri. Unirea Basarabiei cu România”.

Comunicare: „Unirea Basarabiei cu România: realizări şi probleme”.

Vezi Programul-invitaţie.

4. 29 martie 2018, Municipiul Dorohoi, Primăria Municipiului Dorohoi.

Manifestarea „Centenarul marii Uniri. Unirea Basarabiei cu România”.

Comunicare: „Unirea Basarabiei cu România: istorie şi actualitate”.

Vezi Programul-invitaţie.

5. 30 martie 2018, Bucureşti, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Palatul Parlamentului, Sala „Avram Iancu”.

Dezbaterea naţională „Unirea Basarabiei cu România – act de justiţie istorică, pas fundamental spre înfăptuirea Marii Uniri”.

Comunicare: „Consecinţele istorice al Unirii Basarabiei cu România”.

Co-moderator.

Vezi Programul.

6. 18 aprilie 2018, Cahul, Universitatea „B. P. Hașdeu”.

Seminarul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Moderator, discurs.

Vezi Programul Seminarului + Certificat de participare.   Program de Stat

7. 13 mai 2018, Bârlad, Primăria, Societatea de Ştiinţe Istorice, filiala Bârlad.

Simpozion Naţional cu tema „Făuritorii Marii Uniri. Centenar.

Comunicare: „Însemnătatea istorică a Unirii Basarabiei cu Patria-mamă România”.

(Vezi Programul)

8. 14 mai 2018, Iaşi, Universitatea „A. I. Cuza”, BCU

Conferinţă ştiinţifică cu tema „Zilele Unirii: consolidarea limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti”.

Comunicare: „Moldovenismul antiromânesc: „teorie” şi practică”.

(Vezi Programul).

9. 16 mai 2018, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Sala mică, Liga Culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni, Filiala Chişinău

Congresul Spiritualităţii Româneşti.

Comunicare: „Marea Unire din perspectiva actualităţii noastre”

Vezi Programul + Literatura şi Arta[5].

10. 23 iunie 2018, Comuna Fălciu, judeţul Vaslui.

Simpozion naţional „Eroism şi jertfă pentru ţară”.

Comunicare: „Administraţia Basarabiei, 1941-1944”.

Vezi Programul.

11. 30 august 2018, Chişinău, Biblioteca „Alba Iulia”.

Simpozion: „Măreţia Marii Uniri în anul centenar”.

Comunicare: „Unirea provinciilor româneşti înstrăinate de România – fenomen revigorant al istoriei neamului”.

Moderator (alături de Vlad Pohilă)

Vezi Programul.

12. 10 septembrie 2018, Chişinău, Mitropolia Moldovei.

Conferinţă ştiinţifică naţională „Protoiereul Mihail Ciachir – un cărturar al bisericii din Basarabia”.

Comunicare: Mihail Ciachir pe paginile revistei „Viaţa Basarabiei”.

Vezi Programul.

13. 20 septembrie 2018, Agenţia Relaţii internaţionale, Chişinău, str. Mateevici, nr. 109/1

Masă Rotundă şi inaugurarea expoziţiei „100 de ani de la redobândirea independenţei Poloniei”

Comunicare: „Relaţiile dintre Polonia şi Moldova la etapa actuală”.

Vezi Programul.

Medalia pentru participare „Premier i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski”

14. 17 noiembrie 2018, USM, Sala Senatului.

Conferinţa ştiinţifică „Unitatea naţională românească în opera profesorului universitar Anton Moraru. In memoriam”.

Comunicare: „Probleme de istorie a românilor în publicistica profesorului Anton Moraru”.

Vezi Programul[6].

V.4. Alte discursuri

1. 20 februarie 2018, Chişinău, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”.

Seminar ştiinţifico-metodologic pentru profesorii de istorie din municipiul Chişinău „Rolul profesorului de istorie în dezvoltarea apartenenţei identitare şi a comportamentului civic la elevi”.

Cuvânt de salut + asistenţă la o oră deschisă, prezentată de dna Daniela Buga (Vacarciuc).

Vezi Programul Seminarului.

2. 17 martie 2018, Chişinău, USM, Centrul de Excelenţă Didactico-academic Studenţesc.

Prelegere: Centenarul Unirii: condiţiile istorice ale Unirii Basarabiei cu România.

3. 19 martie 2018, Chişinău, Biblioteca „Ovidius”, Masă rotundă cu tema „Basarabia şi Dobrogea – punţi de istorie şi cultură”.

Discurs la tema „Republica Moldova – punte de legătură între două spaţii geopolitice: Est şi Vest. Contradicţie vs cooperare”.

Vezi Programul.

4. 27 martie 2018, USM, Facultatea de Istorie şi Filosofie

Adoptarea Declaraţiei de Unire a Facultăţii de Istorie şi Filozofie cu România.

5. 27 martie 2018, Colegiul de Comerţ, ASEM

Discurs despre Unirea Basarabiei cu România: decizia şi urmările.

Responsabil Gheorghe Toma.

6. 27 martie 2018, Chişinău, Muzeul de Istorie

Discurs despre Unire + la TVR Moldova

7. 11 aprilie 2018, Ungheni, Liceul „Vasile Alecsandri”.

Discurs despre Unirea Basarabiei cu România: probleme de istoriografie. (în faţa profesorilor de istorie din raion). Cu dl Vasile Şoimaru şi Nicolae Rusu.

Responsabil – Corneliu Prepeliţă.

8. 30 august 2018, Chişinău, Biblioteca „Alba Iulia”.

Simpozionul ştiinţific „Măreţia Marii Uniri în an aniversar”.

Comunicare: „Reunirea provinciilor româneşti înstrăinate de la România – fenomen revigorant al istoriei neamului”.

Co-moderator (cu dl Vlad Pohilă)[7].

8. 31 august 2018, Căuşeni, Consiliul raional.

Adunare festivă consacrată Limbii Române.

Discurs despre importanţa păstrării identităţii naţionale şi problemele Unirii naţionale.

9. 24 septembrie 2018, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie.

Masa rotundă: „Să înţelegem societatea de azi: proiecţii istorice şi teme filosofice”.

Intervenţie-completare.

Vezi Programul.

10. 28 septembrie 2018, Chişinău, Biblioteca „Ovidiu”.

Masă rotundă „In Memoriam Gheorghe Palade”.

Discurs despre regretatul coleg.

Moderatoare – Valentina Butnaru.

11. 19 octombrie 2018, Muzeul Naţional de Istorie.

Vernisarea expoziţiei foto-documentare „Război după război: rezistenţa armată antisovietică în Lituania în anii 1944-1953” a Muzeului Ocupaţiilor şi a luptelor pentru Libertate, Vilnius, Lituania.

Discurs la deschidere.

12. 14 noiembrie 2018, Biblioteca pentru copii „IPS Antonie Plămădeală”, Hânceşti, Complexul muzeal „Manuc-Bei”.

Prelegere publică despre Centenarul Unirii Basarabiei cu Patria-mamă România, organizată de Radio Chişinău şi TVR Moldova (Caravana „1918 – anul când toţi românii au zis „Da!”).

13. 26 noiembrie 2018, Chişinău, Colegiul de Informatică.

Prelegere despre însemnătatea Unirii din 1 decembrie 1918. Organizator – Violeta Făină, tel.: 0 686 20 004. Împreună cu dl Ion Negrei. [de la 8:00 până la 9:30]

14. 26 noiembrie 2018, Chişinău, Liceul „Gaudeamus”.

Prelegere despre însemnătatea Unirii din 1 decembrie 1918. Organizator – Gheorghe Cazacliu.

[de la 13:20 până la 14:30].

VI. Popularizarea cunoştinţelor istorice la posturile de Televiziune

1. 16 ianuarie 2018, 10TV, de la 19:00 la 19:45, în direct.

Despre numirea noilor miniştri şi suspendarea lui Dodon, despre Legea contra propagandei ruse etc.

Moderator – dl Dorin Galben.

2. 20 ianuarie 2018, TVM, comentariu privind ofensiva sovietică în vara anului 1944, în Basarabia, dezamorsarea proiectilelor, rămase din anii războiului.

Pe post, la „Mesagerul” pe data de 21 ianuarie 2018.

3. 23 ianuarie 2018, 10TV, de la 19:00 la 19:45, în direct.

Despre decizia Judecătoriei Botanica de a respinge cererea lui Traian Băsescu de a obţine cetăţenia Republicii Moldova. Împreună cu dl Andrei Bivol, avocatul dlui T. Băsescu.

Moderator – dl Dorin Galben.

4. 30 ianuarie 2018, 10TV, de la 19:00 la 19:45, în direct.

Declaraţia CIRM privind susţinerea deciziei de Unire cu România a câtorva localităţi din R. Moldova. Împreună cu dl. Ion Negrei.

Moderator – dl Dorin Galben.

5. 13 februarie 2018, 10TV, de la 19:00 la 19:45, în direct.

Despre başkana Găgăuzii care este împotriva Mişcării Unioniste,

Împreună cu analistul politic Denis Cenuşă.

Moderator – dl Dorin Galben.

[A fost ultima emisiune la 10TV, moderată de dl Dorin Galben; el a părăsit Postul TV].

6. 25 martie 2018, TVR Moldova, în eter direct, de la 19:00 la 19: 20.

Recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România. Moderator – Iulian Fruntaşu. Era şi dl Groza [?].

7. 19 aprilie 2018, 10TV, Sfatul Ţării, de la 21:00 până la 21:50, moderator – Anatolii Rusu.

Startul campaniei electorale pentru primăria mun. Chişinău, alături de Vlad Pohilă şi Ninela Caranfil.

8. 8 mai 2018, TVR Moldova, România în anii Războiul Doi Mondial, Cu dl. Scobioală,

Alături de Sergiu Mustaţă şi Sergiu Cataraga, de la 17:00 – 18:00

9. 8 mai 2018, 10 Tv, cu Maria Saharneanu,

Despre Pantelimon Erhan, alături de Mihai Cernenco, 18:00 – 19:00

10. 9 mai 2018, TVM, de la 9:00 la 10:00

Despre semnificaţiile zilei de 9 mai, alături de Oazu Nantoi.

11. 16 mai 2018, Publika TV, cu Cristi Tabără, Emisiunea Euroenciclopedie

Despre posibila împăcare a curentelor istoriografice în R. Moldova.

Pe post – peste două săptămâni, 30 mai.

12. 25 iunie 2018, TVM, cu dna Silvia Hodorogea.

Despre Programul de Stat privind recuperarea memoriei deportaţilor şi cele patru volume „Arhivele Memoriei”. Programul de Stat.

13. 28 iunie 2018, TVR Moldova, emisiunea „Matinalii”, de la 7.05 la 7.25.

Despre semnificaţia şi urmările raptului teritorial sovietic de la 28 iunie 1940.

14. 28 iunie 2018, Vocea Basarabiei TV

Urmările raptului sovietic din 28 iunie 1940 pentru români.

[Interviu în faţa USM]

15. 28 iunie 2018, 10 TV, de la 19.30 la 20.00

Despre urmările anexării Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa de către URSS.

16. 27 august 2018, TVR Moldova, de la 10:00-12:00

Ziua independenţei R. Moldova, alături de Vlad Pohilă şi Anatol Ţăranu.

17. 30 august 2018, 10TV, de la 19.30 la 20.00

Despre Marşul Unirii, cu moderatoarea, dra Alina Panico.

18. 12 septembrie 2018, 10 TV, de la 20:00 la 20:50

Despre românii din jurul României.

19. 25 septembrie 2018, 10 TV, de la 18:00 – 18:50

Despre unionismul din R. Moldova + suspendarea lui I. Dodon şi numirea noilor miniştri.

20. 19 octombrie 2018, TVR Moldova, de la ora19.00 până la 20.00.

Despre Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Crimele comunismului şi memoria victimelor regimului totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare”.

Cu Ana Blandiana şi Ioana Boca.

Programul de Stat.

21. 19 octombrie 2018, de la ora 21 la 22, 10TV, moderator Ion Mischevca.

Despre Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema „Crimele comunismului şi memoria victimelor regimului totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective de cercetare”.

Alături cu Ana Blandiana.

Programul de Stat.

22. 13 noiembrie 2018, TVR Moldova, 8.15-8.25.

Despre prelegerea din cadrul Caravanei organizate de Radio Chişinău în Hânceşti.

Împreună cu dna Marina Mocanu.

23. 16 noiembrie 2018, 10TV, Sfatul Ţării, moderator Ion Mischevca.

Despre o sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial şi urmările acestuia pentru popoarele Europei, inclusiv pentru români. Împreună cu dl Ion Negrei.

24. 14 decembrie 2018, TVR Moldova, 19:00 – 19: 50, moderator Vasile Munteanu

Despre soarta membrilor Sfatului Ţării.  Împreună cu Ion Negrei şi Igor Caşu.

25. 21 decembrie 2018, ProTV, interviu despre revenirea R. Moldova la colhozuri.

Ilan Şor propune revenirea RM la colhozuri (Jora de Mijloc, r. Orhei)

Pe post: 22 decembrie 2018.

VII. Popularizarea cunoştinţelor istorice la posturile de Radio

1. 17 martie 2018, Postul de Radio „Vocea Basarabiei”, emisiunea „Istoria în mişcare” cu Alecu Reniţă, despre Unirea Basarabiei cu România, 27 martie 1918, împreună cu Ion Negrei.

2. 7 mai 2018, Radio Moldova, cu Nicolaev Becciu. Despre 9 mai 1945 şi 9 mai 1950: ce sărbătorim în RM (în limba română şi rusă).

3. 29 mai 2018, Radio „Plai”, cu Diana Enache.

Despre deportările din RSS Moldovenească[8].

4. 28 iunie 2018, Radio Moldova Actualităţi.

Despre 28 iunie 1940: agresiunea şi urmările ei pentru basarabeni şi bucovineni.

Interviu oferit dlui Nicolae Becciv.

5. 28 iunie 2018, Interviu prin telefon, oferit Radio Chişinău

Despre 28 iunie 1940: urmările raptului teritorial sovietic pentru România.

VIII. Luare de cuvânt la lansări sau prezentări de cărţi

1. 15 martie 2018, Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”, Chişinău, CIRM.

Lansarea broşurii „Ecoul Unirii. 100 de ani”, Chişinău, S.n., 2018, 60 pag. (Editori – Alexandru Moraru şi Alexandru Ganenco).

2. 20 martie 2018, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie.

Lansarea Albumului „Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918”, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2018.

3. 4 mai 2018, USM, Sala Senatului.

Lansarea cărţii „In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chişinău, 2018.

Moderator.

Vezi „Universitatea de Stat”[9].

4. 7 iunie 2018, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”.

Lansarea cărţii „In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chişinău, 2018.

+ Moderator.

Vezi Programul conferinţei şi Certificatul respectiv.

5. 2 septembrie 2018, Târgul Internaţional de carte din Chişinău.

Discurs la lansarea cărţii dlui Valeriu Dulgheru „Istoria Republicii Moldova”.

6. 11 septembrie 2018, Biblioteca „B. P. Haşdeu”, Chişinău.

Discurs la lansarea cărţii lui Teodor Popovici „Viaţa de câine a unui copil”, Chişinău, S. n., 2018, 271 p.[10]

7. 16 octombrie 2018, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Chişinău.

Discurs la lansarea cărţii lui Iulian Rusanovschi „Războiul Monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord, Transnistria din perioada 1918-1944”, Chişinău, Editura Cu Drag, 2018, 640 p.

IX. Primii, diplome, alte menţiuni (2018)

1. Medalia de aur a Expoziţiei europene de creativitate şi inventică „Euroinvest-2018” (17-19 mai 2018), Iaşi, România.

[Redactor ştiinţific „O istorie a Basarabiei”, co-autor] (este Medalia şi Diploma doveditoare)

2. Brevet Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” […] „pentru rezultate excelente în cercetarea ştiinţifică a istoriei contemporane şi în pregătirea cadrelor de înaltă calificare”. Academician Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei [18 iunie 2018].

3. 17 septembrie 2018, Craiova, Academia Internaţională „Mihai Eminescu”

PREMIUL PENTRU ŞTIINŢE ISTORICE[11].

Diplomă în limba franceză, Medalia „Mihai Eminescu” şi Statueta respectivă.

4. 20 septembrie 2018, Agenţia Relaţii internaţionale, Chişinău, str. Mateevici, nr. 109/1

Medalia de Aur „Premier i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski” [Premierul şi omul de stat Ignacy Jan Paderewski] pentru participarea la Masa Rotundă şi inaugurarea expoziţiei „100 de ani de la redobândirea independenţei Poloniei” cu comunicarea: „Relaţiile dintre Polonia şi Moldova la etapa actuală”.     Vezi Programul

X. Despre subsemnat

Anatol Petrencu. În: Gheorghe Baciu. Personalităţi notorii ale neamului. 140 de destine, Chişinău, S. n., 2018, p. 263-265


anatol_petrencu@yahoo.com

2-3.01.2019


[1] Monografia a fost aprobată pentru tipar de Comisia de selecţie pentru editarea cărţii naţionale şi editată cu contribuţia Ministerului Culturii al Republicii Moldova (actualmente – Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării).

[2] Este catalogat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) în categoria B.

[3] Textul comunicării a fost plasat pe blogul personal. Vezi : http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2636

[4] Eugenia Tofan. Mica Unire a fost marcată la Academia de Științe, în cadrul unei mese rotunde. În: http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=8347&new_language=0.

[5] Mihai Morăraş. Preludiul reîntregirii noastre. În: Literatura şi Arta, 2018, 24 mai.

[6] Despre eveniment vezi: Anatol Petrencu. Conferinţa ştiinţifică „Profesorul Anton Moraru: in memoriam”. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2663; Ion Cernei. Notiţe de la conferinţa ştiinţifică în memoria profesorului universitar Anton Moraru. În: Cuvântul. Săptămânal regional independent, 2018, 26 noiembrie.

[7] Despre eveniment: Elena Tamazlâcaru. Aniversare în An centenar… În: Literatura şi Arta, 2018, 20 septembrie.

[8] Vezi : http://www.radioplai.md/main/emisiuni/10000970

[9] Valentin Arapu. Devotat idealului naţional (Întru dăinuirea memoriei profesorului Gheorghe Palade). În: Universitatea de Stat, 2018, 29 mai, p. 4.

[10] Despre eveniment: Romeo Şcerbina. La „botezul” unei memorii. În: Literatura şi Arta, 2018, 20 septembrie; Mariana Jioară. Datoria de a ne aminti. În: Ibidem.

[11] Premiul lui Anatol Petrencu. În: Literatura şi Arta, 2018, 27 septembrie, nr. 39

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva